Hoppa till innehåll

Iståndsättning av Borgbacken har börjat – södra sidan av backen förses med vägledande skyltar och stängslen

Nationalstadsparkens renoveringsgrupp, som har till uppgift att iståndsätta historiska utsiktsplatser, har blivit färdig med arbetet på Telegrafberget och arbetar nu på Borgbacken.

Nationalstadsparkens renoveringsgrupp, som har till uppgift att iståndsätta historiska utsiktsplatser, har blivit färdig med arbetet på Telegrafberget och arbetar nu på Borgbacken.

Arbetena på Borgbacken började i sista veckan i juli med fokus på att reparera och förebygga erosionsskador. Den stora erosionsskadan på södra sidan av Borgbacken repareras genom att man flyttar tillbaka jordmaterial som flutit ner och återinför ursprungliga växtarter i det nationellt värdefulla traditionslandskapet.

− Under de närmaste tre åren kommer vistelse i området att styras med fårstängsel och skyltar för att vegetationen ska kunna återhämta sig i lugn och ro. Under tiden för reparationsarbetet kommer vistelse i området att begränsas med arbetsplatsskyltar. Det är fråga om ett stort uppdrag för att återställa kulturarvet, och det är en process som tar tid, berättar ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen.

Vistelse i sluttningarna önskas inte heller efter att erosionsskadan blivit reparerad, eftersom det orsakar slitage som skadar den forntida fästningens vallar. Besökare kommer att ledas till nya trappor vid den branta sluttningen mot Maren.  På toppen av Borgbackens södra vall monteras ett räcke som vägleder promenaden.  Räcket är avsett att skydda den värdefulla fornborgen samt Edelfelts tall. Klättring vid roten av tallen skadar trädet och äventyrar dess bevarande.

Nya skyltar har satts upp också vid infartsvägarna till Borgbacken, utöver de befintliga skyltarna, för att påminna om att det är förbjudet att cykla inom fornminnesområdet. Den känsliga naturen i området tål inte slitaget från cykling.

Skyddet av den nationellt betydande fornborgen kräver arbete

Borgbacken i Borgå är ett skyddsobjekt av nationellt värde. Iståndsättningen är nödvändig för att bevara fornborgens unika karaktär för framtiden. Vi önskar att de som rör sig i området visar hänsyn till fornborgen och områdets känsliga natur.

– Borgbackens historiska karaktär och de särskilda villkor som ställs beaktas också i reparationsarbetena. Grävning undviks, och all jord som behövs i arbetet tas från samma område. Inget nytt jordmaterial tillförs. Museiverket har beviljat tillstånd för den planerade vården av fornlämningen. Borgå museum övervakar byggnadsarbetena, berättar Tarkiainen. 

Iståndsättningsarbetena ingår i ett projekt som genomförs med stöd från miljöministeriet. Syftet är att förbättra tillgängligheten av de kulturhistoriskt värdefulla utsiktsplatserna i Borgå, att öka kännedomen om dem samt att minska slitaget på naturen på utsiktsplatserna. Iståndsättningsarbeten har under våren och sommaren utförts på Näsebacken, på utsiktsplatsen i folkparken i Kokon och på Telegrafberget.