Hoppa till innehåll

Kokonprojektet fick statsunderstöd för främjande av träbyggande

Projektet för sunda konstruktioner som ska främja träbyggande har beviljats statsunderstöd på 30 000 euro.

Projektet för sunda konstruktioner som ska främja träbyggande har beviljats statsunderstöd på 30 000 euro.

Projektet som miljöministeriet stöder syftar till att utveckla lokal kompetens och produktion i träbyggande, strategi för träbyggande i Borgå och främja koldioxidsnålt träbyggande.

– Träbyggande och kompetensen i träbyggande har långa rötter i Borgå och att utnyttja dem är beaktansvärt när träbyggandet blir vanligare. Genom att kartlägga och undersöka möjligheter som närproduktion och kompetensen ger kan man ta fram kunskap, minska koldioxidutsläpp, stöda lokala aktörer och möjliggöra verksamhetsförutsättningar för nya företag, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Träbyggande ansågs vara en väsentlig del i den färdiga konceptplanen för Kokons idrottscenter. Stadsstrategin och främjande av träbyggande i större utsträckning har för sin del varit vägledande för utarbetandet av konceptplanen. Utredningsarbetet som hörde till projektet med sunda konstruktioner stöder det kommande detaljplanearbetet i Kokons område och projektplaneringen som startar med denna planering som underlag.

Anslag för offentliga byggprojekt som stöder åtgärder i programmet för träbyggande fick sökas i början av året. Utvärderingspanelen vid miljöministeriet valde bland 12 ansökningar 7 projekt som beviljades understöd.

Kokon ska bli en modell för idrottsbyggnader av trä

Utvecklingen av Kokon är strategiskt betydande, och dess effekter sträcker sig vidare än till verksamheter som i framtiden kommer att finnas i området och den nya stadsbilden. Projektet med sunda konstruktioner framhäver Kokons roll som ett modellexempel som lyfter fram hållbart träbyggande.

– I idrottsbyggande föredras det ofta kostnadseffektiva lösningar som är hållbara bara en kort tid. I Kokon vill staden höja kvalitetsnivån i idrottsbyggandet och samtidigt utforska möjligheter till en lokal produktion av träkonstruktioner, beskriver Dan Mollgren.

Kokon har därför potential att vara ett visitkort både för Borgå och för ett högklassigt träbyggande.

Träbyggandet främjar stadsstrategins mål

I stadsstrategin står det att Borgå strävar efter klimatneutralitet. Att använda trä i byggandet har ansetts vara ett sätt att minska koldioxidutsläpp och komma närmare uppställda klimatmål. I Borgå finns det exempel på högklassigt träbyggande, såsom daghemmet Skogsstjärnan och träkvarteret som håller på att byggas på Västra åstranden. Kokon blir en fortsättning på detta träbyggande.

– Projektet med träbyggande i Kokon stöder stadens klimatmål. Det verkställer också klimatprogrammet där en av åtgärderna är att öka kolreservoarer genom att höja andelen träbyggande med hjälp av planläggning. Närproduktion och närliggande kompetens förbinder projektet ännu starkare till helheten för hållbar utveckling, berättar stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta.