Hoppa till innehåll

Livskraftsnämnden behandlar budgetförslaget för 2024 den 20 september

Livskraftsnämnden behandlar budgetförslaget 2024 för sektorn för livskraft på sitt möte den 20 september.

Porvoon kaupungin tunnus.

Enligt förslaget är sektorns verksamhetsintäkter 6,6 miljoner euro och verksamhetsutgifterna totalt 40,5 miljoner euro.
Sektorn för livskraft består av fem serviceområden:

  • sektorns ledning
  • näringar, sysselsättnings- och integrationstjänster
  • turism- och evenemangstjänster
  • fritidstjänster (biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster)
  • tjänster för kontinuerligt lärande (Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola och medborgarinstitutet)

Sektorns verksamhetsintäkter är i linje med året 2023. Projektfinansieringen har minskat en aning, och förslaget till nämnden är att kundavgifterna höjs under 2024. Verksamhetsutgifterna ökar ungefär fem procent jämfört med budgeten 2023. Sektorns budgetförslag för 2024 överskrider verksamhetsutgifterna som stadsstyrelsen angett i budgetramen med ungefär 400 000 euro.
– Höjda hyror och ökade lönekostnader inom kommunsektorn ökar kostnaderna inom sektorn i allmänhet, dessutom finns det i budgeten en reservering på en halv miljon euro för ett nytt, gemensamt sysselsättningsområde, konstaterar biträdande stadsdirektör, sektordirektör Fredrick von Schoultz.

– Vi har också reserverat finansiering för verkstäder för unga från nästa höst, vilka inte har beaktats i budgetramen, berättar von Schoultz.

AN-organisationen byggs upp under 2024

Ansvaret för de lagstadgade arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna från början av 2025. Organisationen för arbets- och näringstjänster byggs upp gradvis under 2024 så att Borgå stad är redo att ta över de uppgifter som överförs till kommunerna genast från början av 2025.
För Borgå stads del baserar sig beredningen av organisationens verksamhet och ekonomi på stadens organiseringsansvar. Borgå stad ordnar arbets- och näringstjänster antingen bara till sig själv eller till sig själv och andra kommuner i östra Nyland som behöver någon som ordnar dessa tjänster.
På serviceområdet näringstjänster ansvar ligger också stadens andel av arbetsmarknadsstödet till kommuninvånare som varit arbetslösa under en lång tid. Utvecklingen för arbetsmarknadsstöden är mycket svår att förutse på förhand, men man har ändå strävat efter det i budgetberedningen. 

Förnyelsen av bollplanens kylsystem och utvecklingen av Kokon idrottscentrum blir de största investeringarna 2024.

En utredning om nätverket av idrottsplatser görs under år 2024

Utvecklandet av idrottstjänsterna och av förutsättningarna för motion fortsätter år 2023 med att göra upp en idrottsplatsplan som innehåller både en utredning av det nuvarande nätverket för idrott och hur ansvaret för underhållet fördelas och ett sammandrag av de identifierade idrottsplatsbehoven i framtiden. Idrottstjänsternas expertroll stärks samtidigt som funktionerna utvecklas.
Också samarbete och verksamhetsmodeller över sektorgränserna gällande idrottsplatser och -tjänster utvecklas vidare och de redan etablerade och fungerande samarbetsformer bl. a. mellan stadsinfran och lokaltjänsterna.

Utvecklingsarbetet för ett virtuellt konstmuseum fortsätter

Det virtuella konstmuseet som skapas av Borgå stads kulturtjänster och Borgå museum gör stadens och Borgå museums konstsamlingar tillgängliga för en större publik, även för undervisningsändamål.

– Projektet är ett bra exempel på digitalisering av våra tjänster, och utvecklingen av det virtuella konstmuseet fortsätter under 2024, konstaterar von Schoultz.
Kulturtjänsterna deltar också aktivt i den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Konstfabriken i samarbete med Event Factory.

Verkstäder för unga 2024

Ungdomstjänsterna bereder inledningen av två verkstäder för unga från hösten 2024: Junnupaja för unga i åldern 15–21 år och Kohti Duunia för unga i åldern 17–29 år. Målet är att skapa en fungerande modell och process för verkstäder i samarbete med stadens interna aktörer, läroanstalter, arbetsgivare och Östra Nylands välfärdsområde. 
Borgåmodellen för hobbyverksamhet, som ungdomstjänsterna ansvarar för sedan hösten 2023, utvecklas och etableras, och hobbymöjligheter för unga över 16 år förbättras.
Budgetberedningen framskrider i enlighet med den tidsplan som stadsstyrelsen har fastställt. Nämnderna ger sina egna förslag senast den 27 september. Stadsdirektörens budgetförslag publiceras i oktober. Efter det behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget och stadsfullmäktige fastställer budgeten på sitt möte i november.