Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 20.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026

Nämnden beslutade vid sitt möte att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2024 godkänns med följande ändringar.

På sidan 1, under rubriken Livskraftens ledning, lade föredraganden till följande mening: “Livskraftens ledning deltar aktivt i beredningen av arbets- och näringstjänsterna inom sysselsättningsområdet Borgå, som skapas till följd av AN25-reformen.”

Nämnden beslöt enhälligt att på sidan 2, under rubriken Turism- och evenemangstjänster, lägga till meningen “I genomsnitt kommer en euro som spenderas på turism tillbaka tre till fem gånger.”

Nämnden beslutade enhälligt att lägga till följande meningar under rubriken Fritidstjänster, idrottstjänster på sidorna 4–5:

“Idrottstjänsterna deltar i planeringen av Kokon” och

“Vi ökar anslagen för föreningsverksamhet vars syfte är att gemensamt producera idrottstjänster, stödja hobbyer och tjänster med låg tröskel för unga och äldre som välfärds- och hälsofrämjande verksamhet samt öka målgruppernas fysiska aktivitet.”
För denna ändring reserveras 50 000 euro.

Ordförande Jenna Perokorpi föreslog ett ändringsförslag understödd av medlem Tapani Eskola, att följande mening läggs till sid 4–5 i budgettexten för 2024 under rubriken Ungdomstjänster:

“Vi inleder ett försök med att öppna ett rusmedelsfritt ungdomscafé/ungdomskällare för unga som inte kan nås av ungdomstjänsternas lokaler. Målet är att ge ungdomar en bekväm och trygg plats att tillbringa sin fritid på, särskilt under helgerna.”
För detta reserveras ett tilläggsanslag på 100 000 euro.

Ändringsförslaget godkändes efter omröstningen med 4 ja -röster (Nea Hjelt, Piia Malmberg, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen) och 5 nej -röster (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari).

Medlem Nea Hjelt föreslog understödd av Juha Aaltonen ett tillägg till beslutstexten:

“För husbyggnadsinvesteringen i den första fasen av Kokon idrottscenter 2024 ska reserveras sammanlagt fyra miljoner euro. Höjningen 2024 kommer att dras av från 2025.”

Tillägget till beslutstexten godkändes efter omröstningen. Det blev 4 ja -röster (Jenna Perokorpi, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari) och 5 nej -röster (Charlotta Savin, Nea Hjelt, Hilding Mattsson, Piia Malmberg, Juha Aaltonen).

Nämnden beslutade enhälligt att till sid 6 i slutet av andra stycket lägga till meningen:

“Arbetsfördelningen och ansvaret för närings- och företagstjänster kommer att ses över under 2024”.

Föredraganden ändrade sitt förslag på sidan 1 i listan över vakanser. Följande vakanser ändras till tjänster: förvaltningschef, servicechef (Privatkunder), servicechef (Företagskunder).

Titeländringar: företagsrådgivarnas titlar ändras till företagscoach och vakanserna ändras till tjänster.

Nämndmedlemmarna (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Nea Hjelt, Tapani Eskola, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen, Saija Haapasaari) föreslog att alla titlar formuleras könsneutralt.

Tapani Eskola föreslog att summan för alla bidrag återgår till 2023 års nivå. Ordförande Perokorpi understödde förslaget. Nämnden beslutade enhälligt att godkänna förslaget.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden enligt föredragningslistan.