Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 22.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Förvaltningsmodellutredning för Borgå Konstfabrik

Livkraftsnämnden beslöt enhälligt välja alternativ 3 Hybridmodellen som verksamhetsmodell för framtiden. Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att de fortsatta åtgärderna genomförs enligt förslaget varefter visionen förs till livskraftsnämnden för beslut under år 2024.

Behandling:
Pia Sågbom anmälde jäv (samfundsjäv) och lämnade mötesrummet under beslutsbehandlingen.

Piia Malmberg föreslog att ärendet skulle återförvisas för ny beredning, Nea Hjelt understödde förslaget.
Ordföranden konstaterade att en omröstning måste äga rum mellan utgångsförslaget och förslaget om återföring, eftersom ett annat förslag än utgångsförslaget hade lagts fram. Ordföranden föreslog att omröstningen skulle ske enligt följande: utgångsförslaget JA, förslaget om återföring av Piia Malmberg, med stöd av Nea Hjelt, NEJ.

I röstningen gavs 7 JA -röster (Tapani Eskola, Pete Lattu, Kari Pauloaho, Hilding Mattsson, Tina Väyrynen, Jenna Perokorpi, Ninni Kähkönen) och 2 NEJ röster (Nea Hjelt, Piia Malmberg). Förslaget om åter visning för ny beredning förföll.

Genomförandet av integrationsutbildningen som en del av de lagstadgade tjänsterna inom Borgå sysselsättningsområde

Livkraftsnämnden beslöt enhälligt att integrationsutbildningarna genomförs från och med år 2025 som en del av Medborgarinstitutets verksamhet. För att säkerställa utbildningens kvalitet utarbetas en separat samarbetsmodell. Av de integrationsutbildningar som NTM konkurrensutsätter tar Borgå stad emot de utbildningsmoduler för år 2025 som det är ändamålsenligt att låta integrerarna slutföra hos samma serviceproducent.

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt tillägga att vägarna till företagande- och yrkesutbildning tryggas.

Kulturstigen -kulturläroplanen i Borgå

Föredragande drog bort ärendet från föredragningslistan.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden enligt föredragningslistan.