Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 14.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Behovsutredning för småbarnspedagogik i serviceområdet för centrum

Nämnden för växande och lärande beslöt godkänna behovsutredningen för serviceområdet för centrum.

Tjänsterna inom småbarnspedagogik har gjort en behovsutredning som gäller småbarnspedagogik i serviceområdet för centrum. Utredningen visar tydligt att det finns behov att ersätta nuvarande daghem med nybyggen och att öka antalet daghemsplatser i detta område.

I behovsutredningen tas upp faktorer som måste beaktas vid ordnandet av småbarnspedagogik. Man har lyft fram lagstiftningens förpliktande verkan på småbarnspedagogiken och riksomfattande trender gällande ändringar i småbarnspedagogiken den senaste tiden, och hur dessa syns i Borgå. Dessa trender är övergång till daghem från andra serviceformer och ökning av deltagandegraden. Dessutom har man lyft fram den praxis som redan länge tillämpats inom småbarnspedagogiken i Borgå, att man tar till tillfälliga lösningar gällande lokalerna för att ordna daghemsplatser.

Dispositionsplan och investeringsprogram för sektorn för växande och lärande år 2024

Nämnden för växande och lärande godkände dispositionsplanen för år 2024. Dispositionsplanen för sektorn för växande och lärande 2024 följer budgeten 2024, det har inte gjorts ändringar i den godkända budgeten.

Skolskjutsar till förskolor och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik – användning av optionsperioden

Nämnden för växande och lärande beslutar att man använder optionsperioden som ingår i avtalet med Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy om skolskjutsar till förskoleundervisning och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik. Optionsperioden är 12.6.2024–11.6.2025 (läsåret 2024–2025).

Det är fråga om en option för beställaren, och man ska fatta ett separat beslut om att utnyttja optionen senast 31.1.2024. Avtalsperioden är kort, 1+1 år, och beställaren känner inte till några förändringar i sin egen verksamhet eller till exempel i stadens kollektivtrafik, vilka skulle ha en betydande inverkan på avtalshelheten.

Övriga ärenden

Övriga beslut enligt föredragningslistan.