Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 23.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Översikt över skolskjutsar och inledandet av beredningen av konkurrensutsättningen av dem

Nämnden för växande och lärande godkänner det ovanbeskrivna nya sättet att beräkna självriskavståndet från och med 1.8.2023 för elever i årskurs 0–6 som får skolskjuts.

Hittills har självriskavståndet tolkats så, att vid granskningen har beaktats endast resan mellan hemmet och busshållplatsen, och eleven ska få kompletterande tilläggstransport om avståndet är längre än tre kilometer. I fortsättningen får självriskavståndet under hela skolresan inte överskrida tre kilometer. Denna tolkning innebär att det kan finnas situationer där eleven får kompletterande tilläggstransport mellan hemmet och busshållplatsen, även om avståndet är mindre än tre kilometer. I dessa fall har avståndet mellan skolan och busshållplatsen räknats med i självriskavståndet.

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut

Nämnden godkände enhälligt att lämna ärendet på bordet och återkomma på ärendet vid nästa mötet.

Behovsutredning över flytt av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola

Nämnden godkände behovsutredningen för förflyttningen av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola och i den föreslagna behov av tillbyggnad. Nämnden godkände behovsutredningen och beaktar framtida fortsatta åtgärder i fråga om projektets andra fas. Besluten om byggandet fattas när planeringen avancerar. I dagsläge och i behovsutredningsgruppen har ändå konstaterats, att år 2025 skulle vara realistisk för denna helhets förverkligande.

Behovsutredningen har gjorts mångprofessionellt genom att betrakta behoven som förskolepedagogiken och grundläggande utbildningen har, flytt- och elevprognoser, planläggningsläget samt byggnadens och byggandets möjligheter.

I tillbyggnaden är det ändamålsenligt att placera förskolans tre barngrupper, elevvårdsutrymmen, ämnesklasser samt andra möjliga stödutrymmen. Klasserna 1-2 elevgrupper placeras i tillbyggnadens omedelbara närhet för att säkerställa samverkandet.

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.