Hoppa till innehåll

Nu kan du påverka innehållet i stadens klimat- och miljöprogram!

Tycker du att det är viktigt att dämpa klimatförändringen? Vad tycker du att Borgås klimat- och miljöprogram borde innehålla? Vad tycker du att är viktigt i Borgå stads skogar och skogsskötsel?

Bland annat dessa frågor kan du svara på i stadens enkät, med vilken man samlar in Borgåbornas tankar för beredningen av stadens klimat- och miljöprogram samt planeringen av hur skogarna ska skötas och användas. Enkäten är öppen till den 9 april.

Du kan också påverka innehållet i programmet på en workshop för Borgåbor vilken ordnas måndagen den 17 april kl. 17–20 i Fabrikssalen i Konstfabriken (Västra Alexandersgatan 1). Också företagare i Borgå är välkomna! Det finns plats för högst 100 personer och platserna fylls i den ordning som anmälningarna kommer in. Anmälan är öppen fram till den 9 april klockan 15 eller så länge det finns platser kvar.

Drömmarnas Borgå är klimatinsatsernas stad

I sin stadsstrategi har Borgå stad ställt ambitiösa mål för klimat och miljö. Staden siktar på att vara kolneutral före år 2030. Vi skyddar vattendrag, myrområden och skogar samt den biologiska mångfalden och naturen nära oss.

– Som en del av klimat- och miljöarbetet vill staden också uppmuntra företag och invånare att vara klimatsmarta i vardagen. Därför vill vi ge Borgåborna möjligheter att påverka innehållet i programmet, berättar stadens expert på hållbar utveckling, Sanna Päivärinta.

För att främja genomförandet av stadsstrategin har staden vid årsskiftet inlett beredningen av klimat- och miljöprogrammet. Vid arbetet med programmet beaktas också de ändringar som skett i lagstiftningen den senaste tiden.

– Lagen om ändring av klimatlagen trädde i kraft i början av mars och den förpliktar kommunerna att utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Borgå har ett klimatprogram och ett miljöprogram som nu sammanslås till en helhet, som motsvarar kraven i lagstiftningen, fortsätter Päivärinta.

Under beredningen av programmet kartläggs också användningen av stadens skogar och ställs upp mål för skogsvård på stadens mark. För att uppnå de mål som ställs i programmet utarbetas senare en mera detaljerad skogsplan.

För beredningen av klimat- och miljöprogrammet har reserverats tid under hela våren och beslutsprocessen för programmet inleds efter sommaren.