Gå till innehåll

Också i år talko för att rensa bort främmande arter

Borgå stad deltar för andra gången i Solotalkot, en nationell sommarkampanj. Kampanjen pågår fram till den 31 augusti.

Lupiinit kukkivat.

Genom kampanjen sporras människor att anmäla platser där det förekommer främmande arter och att på egen hand bekämpa sådana arter.

– I år har man på olika håll i stan pekat ut sammanlagt nio ställen för bekämpning av jättebalsamin och blomsterlupin. Det är fritt fram att gå och rensa dem. Några ställen har bytts ut beroende på iakttagelser om främmande arter som gjorts under årets lopp och beroende på hur väl man senaste år lyckades med gallringen, omtalar samhällsplanerare Marjo Valin.

Skyltar med texten Solotalko markerar de berörda platserna. Närmare information om bekämpningsobjektens läge och om hur man ska gå till väga finns på stadens webbplats.

Staden bekämpar rönnspirea, jättebalsamin och vresros

Skadliga främmande arter är växter som anlänt genom mänsklig medverkan och som sprids kraftigt samt som har konstaterats äventyra den biologiska mångfalden och därtill hörande ekosystemtjänster. Att bekämpa främmande arter och att stävja deras spridning är viktigt naturvårdsarbete där alla kan delta.
– Staden bekämpar i år bland annat rönnspirea i skogarna i Gammelbacka, jättebalsamin på Borgbacken och vresros på Kråkö, berättar ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen. 
I privata trädgårdar inleder man bekämpningen av vresros till exempel med att rycka bort skott från kvistarna. På så sätt blir det mindre växtavfall att behandla. Rosk’n Rolls avfallsstationer tar avgiftsfritt emot växtavfall bestående av skadliga främmande arter från privata trädgårdar (under två kubikmeter) och sätts bland brännbart blandavfall.

Markägarens tillstånd behövs för bekämpning av främmande arter 

Markägarens tillstånd behövs alltid för bekämpning av främmande arter. Det gäller också allmänna områden, såsom friluftsområden, parker och badstränder som tillhör kommunen.
Om du vill bekämpa främmande arter på stadens marker annorstädes än på färdigt angivna platser, kan du göra en talkoanmälan via e-tjänsten.
Om du noterar främmande arter i Borgå stad, kan du dessutom dela med dig av din iakttagelse på adressen www.vieraslajit.fi.
Kampanjen Solotalko samordnas av Naturresursinstitutet och av VieKas-LIFE-projektet för främmande arter. Du kan bekanta dig närmare med kampanjen på Solotalkots kampanjsajt där det också finns anvisningar för användning av applikationen iNaturalist, som underlättar kampanjen.