Hoppa till innehåll

På grund av coronarestriktioner föreslås det att staden ger lättnader i hyror för sina affärslokaler

Stadsstyrelsen behandlar 7.12.2020 en modell för hyreslättnader som staden har berett. Enligt modellen beviljas det på vissa villkor hyreslättnader i hyror för stadens affärslokaler på grund av restriktioner som orsakas av coronan.

Stadsstyrelsen behandlar 7.12.2020 en modell för hyreslättnader som staden har berett. Enligt modellen beviljas det på vissa villkor hyreslättnader i hyror för stadens affärslokaler på grund av restriktioner som orsakas av coronan.

En eventuell hyreslättnad bygger på att en affärslokal som staden har hyrt inte kan användas för affärsverksamhet enligt hyresavtalet på grund av coronarestriktioner. Det är alltså inte fråga om allmänt företagsstöd som statsförvaltningen svarar för.

Lättnaden kommer att bygga på omsättningen och beviljas i efterhand

Enligt modellen kan hyresnedsättning beviljas hyresgästerna i stadens affärslokaler, om bestämmelser eller rekommendationer givna av statliga eller kommunala myndigheter omedelbart har försvagat förutsättningar för affärsverksamhet under tiden 1.11.2020–30.4.2021.
 
Storleken på hyreslättnaden för de aktuella månaderna ska basera sig på omsättningen och har två graderingar. Hyran sänks med 30 % för de månader när omsättningen har minskat med minst 30 %. Hyran sänks med 50 % för de månader när omsättningen har minskat med minst 50 %.
 
Hyresgästen ska ha sökt kostnadsstöd hos ANM och alla andra möjliga företagsstöd. Lättnaden beviljas i efterhand när staden vet om hyresgästen har fått annat statligt företagsstöd för kostnaderna. Hyresnedsättningen beviljas inte om företaget får något företagsstöd med vilket det kan täcka hyreskostnaderna. 
 
Från fall till fall kan hyresnedsättningen ändå beviljas, om t.ex. företagsstödets belopp har varit litet jämfört med hyran.  

Ansökningstid och övriga villkor

Ansökningstiden är 1.1.2021–30.6.2021, och då kan hyresnedsättning sökas för hyror som gäller tidsperioden 1.11.2020–30.4.2021. Under ansökningstiden kan man göra en eller flera ansökningar.
 
Staden rekommenderar ändå att stöd söks först i slutet av ansökningstiden. Då kan man söka stöd för flera månader på en gång. Beslut om hyreslättnader kan ändå fattas först när man vet om statens eventuella företagsstödmekanismer för den aktuella tidsperioden.
 
– Hyreslättnaden gäller hyror för affärslokaler, inte arrenden. Lokalitetshyror och arrenden har en tydlig skillnad. Lokalitetshyran anknyter direkt till utövande av näringsverksamhet och staden konkurrerar där med andra hyresvärdar. Hyran för en affärslokal är ofta en märkbar kostnad i affärsverksamheten. I arrende är det fråga om ett långvarigt avtal där staden agerar regionalt nästan i monopolställning. Markområde som staden har utarrenderat används typiskt indirekt också i näringsverksamheten, då det blir administrativt mycket svårt att få en hyresnedsättning att lämpa sig för arrenden, säger finansdirektör Henrik Rainio.
 
Utöver modellen för nedsättning av hyror beslutar staden särskilt om eventuella betalningsuppskov och dröjsmålsräntor med hjälp av vilka staden också kan stöda aktörer som befinner sig i svårigheter.
 
Man ska dessutom notera att modellen för nedsättning av hyror inte gäller i en situation där staden beslutar stänga anläggningar eller affärslokaler helt. Då bedöms läget normalt genom avtalsförhållandet mellan staden och hyresgästen.  
 
Stadens modell för nedsättning av hyror beaktas i tillämpliga delar i stadens koncernbolag.