Hoppa till innehåll

Parkeringsutredning gällande Borgå centrum

Stadsutvecklingen i Borgå har utarbetat en parkeringsutredning samt två alternativa gatulösningar för gatorna runt torget. Stadsutvecklingsnämnden behandlar ärendet på sitt möte den 21 november.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

– Förslaget är att utredningens rekommendationer fungerar som direktiv när planer och övriga planer och avgöranden som gäller parkering bereds för beslutsfattande. Rekommendationerna baserar sig på stadens strategiska mål att främja gång- och cykeltrafikens funktionalitet samt utveckla ett promenadvänligt centrum och kollektivtrafiken, berättar stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

Utöver parkeringsutredningen har planeringsarbetet fortsatt med att utarbeta två alternativa preliminära trafikregleringsplaner för gatuavsnitten kring torget. Tidningen Uusimaa har rapporterat om ärendet den 20 november med utgångspunkt i mötets föredragningslista och dess bilagor.

– Tyvärr publicerades först en felaktig fil som bilaga till föredragningslistan. Filen gällde ett underalternativ till alternativ 1, där Fredsgatan skulle vara delvis kollektivtrafikgata. Detta föreslås inte i det egentliga alternativet 1. Jag beklagar att ett ärende som intresserar många förvirrades genom publiceringen av den felaktiga bilagan och den tidningsartikel som baserade sig på den, säger stadsinfradirektör Kari Hällström.

Preliminär trafikregleringsplan, alternativ 1, som föreslås framskridas

Biskopsgatans och Fredsgatans enkelriktning fortsätts till Stadshusgatan, som ändras till enkelriktad.
Längs torgets kanter byggs busshållplatser och på Biskopsgatans och Fredsgatans motsatta sidor cykelbanor. Då försvinner en betydande del av parkeringsplatserna längs gatorna.
Fredsgatan skulle vara enkelriktad mellan Lundagatan och Stadshusgatan, men inte alltså som kollektivtrafikgata.

I båda alternativen skulle Biskopsgatan vara enfilig mellan Lundagatan och Mannerheimgatan, eftersom det på Biskopsgatan rör sig många cyklister, som också behöver utrymme. I alternativ 2 skulle Biskopsgatan delvis vara cykelgata, vilket skulle möjliggöra att spara på parkeringsplatser.

Parkeringsutredningens resultat i korthet

I parkeringsutredningen undersöktes bland annat bilplatsernas antal och läge i området. Dessutom intervjuades kunder som rör sig i området samt företagare och bekantade sig med områdets framtida trafik-, parkerings- och markanvändningsutveckling.

Enligt utredningen finns det för tillfället tillräckligt med parkeringsplatser i centrum och lediga platser hittas alltid på gångavstånd. Företagarna framförde dock i utredningens intervjuer sin oro över att parkeringsplatsernas pris är för högt i området och att de enligt dem behöver fler.

Även kunder intervjuades i utredningen och deras uppfattning var att det var huvudsakligen lätt att uträtta ärenden i centrum. Deras uppfattning skiljde sig alltså från företagarnas på den här punkten. Ifall de förvekligas för kommande projekt med sig behov av nya parkeringsplatser i centrum, samtidigt som vissa projekt minskar på den nuvarande parkeringsytan på marknivå.

Utöver detta gavs det i utredningen rekommendationer för att utveckla de lätta trafikens förhållanden samt Borgås kollektivtrafik och öka på användningsgraden. I utredningen togs det också ställning till den avgiftsbelagda parkeringens roll i framtidens Borgå.