Hoppa till innehåll

Personalrapport 2019: ur personalens synvinkel var förra året ett bra år

För Borgå stads personal var år 2019 i genomsnitt bra. Personalenkäten som genomfördes våren 2019 visade att tillfredsställelsen med arbetet var hög. Antalet sjukledigheter minskade från föregående året, och nivån är låg jämfört med andra kommuner. Sjukledighetsprocenten var 3,8.

För Borgå stads personal var år 2019 i genomsnitt bra. Personalenkäten som genomfördes våren 2019 visade att tillfredsställelsen med arbetet var hög. Antalet sjukledigheter minskade från föregående året, och nivån är låg jämfört med andra kommuner. Sjukledighetsprocenten var 3,8.

Antalet anställda hos staden har stigit och lönekostnaderna steg år 2019. Antalet anställningsförhållanden på årets sista dag var 26 mer än vid utgången av föregående året. Både antalet ordinarie anställningsförhållanden och visstidsanställningsförhållanden har stigit. Även antalet årsverken som står till förfogande har ökat.

Antalet betalda övertids- och tilläggsarbeten ökade med 17,9 procent.

– Den kommunala löneuppgörelsen och det ökade personalantalet har höjt beloppet på löner och arvoden men utvecklingen av stadens eget lönesystem har också medfört lönejusteringar. I vårens löneförhandlingar riktade Borgå stad till löner inom småbarnspedagogiken en extra pott på cirka 670 000 euro på årsnivån vid sidan av potten om vilken det förhandlas lokalt, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Ett nytt personalprogram godkändes våren 2019 och i och med det blev projektet för utveckling av personalens kompetens den viktigaste utvecklingsåtgärden. Utveckling av personalens kompetens och förbättrande av arbetshälsan förutsätter också finansiella satsningar. Stadens externa utbildningsutgifter var cirka 550 000 euro. Totalt använde staden för personalinvesteringar i vilka ingår företagshälsovårdens kostnader 1 650 000 euro vilket är 553 euro per anställd.

– År 2019 var ganska bra för personalen, och därför kan det rådande exceptionella läget och den snabbt försvagande ekonomin vara svåra att förstå. I Borgå har man traditionellt försökt reagera snabbt, därför beslutade stadsstyrelsen att stadens ekonomi under året ska anpassas på flera olika sätt. Nu utreder staden bl.a. möjligheter till strukturella utgiftsbesparingar, ökade inkomster, nedskärningar och uppskov av investeringar och höjning av kommunalskattesatsen, berättar Anu Kalliosaari.

– Som del av detta program börjar vi nu med stadsstyrelsens befullmäktigande också förhandlingar om besparingar i personalkostnader för att vi kan klara också denna recession.

Stadsstyrelsen behandlar personalrapporten vid sitt möte 6.4.2020. 

Ytterligare information:

personaldirektör Anu Kalliosaari
anu.kalliosaari@porvoo.fi
tfn 040 500 8521.