Hoppa till innehåll

Planen för genomförande av markanvändning 2023–2027 är färdig

Stadsutvecklingsnämnden behandlar planen för genomförande av markanvändning åren 2023–2027 på sitt möte den 11 april. Planen styr markanvändningsprocessen som möjliggör bostadsproduktionen och arbetsplatsbyggandet.

Porvoon rannat.

I planen för genomförande av markanvändning anges det för de följande fem åren tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunalteknik och andra allmänna områden samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Planens första år är noggrant och grundar sig på budgeten som fullmäktige godkänt och på godkända dispositionsplaner och verksamhetsplaner 2023. Åren 2024–2027 i planen är riktgivande och styr det praktiska arbetet.

– Stadens eftersträvade tillväxt, stadens tomtförsäljning som framskridit väl samt stadens egna utvecklingsmål kräver under de närmaste åren ännu större satsningar på att skapa och underhålla stadsmiljön. Med nuvarande personalresurser klarar stadsinfran inte att möta alla planerings- och byggbehov i nya områden, vilket vore nödvändigt för att uppnå målen för tomtproduktionen och tillväxtmålen. Med planen för genomförande av markanvändning strävar vi efter god framförhållning, och om projekt tidigareläggs genom ett separat beslut, måste antingen andra projekt skjutas fram eller stadens resurser ökas, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

I planen för genomförande av markanvändning 2023–2027 förs fram att utvecklingsbehoven och resurserna inte motsvarar varandra, men inga lösningar presenteras ännu.

I planen beräknas också kostnaderna som uppstår i processens olika skeden och inkomsterna från tomtförsäljning och tomtarrende. Planen är ett verktyg för planeringen av verksamheten och ekonomin inom sektorn för stadsutveckling. Samarbetet med Borgå vatten och sektorn för livskraft spelar också en viktig roll. För första gången ingår i planen också genomförandet av frilufts- och idrottstjänster som hör till sektorn för livskraft.