Hoppa till innehåll

Planen om en nybyggnad för Huktis daghem framskrider till beslut

En ny projektplan har utarbetats för renoveringen av Huktis daghem. Enligt planen ska den nuvarande daghemsbyggnaden ersättas med en helt ny byggnad. En nybyggnad utvidgar möjligheterna jämfört med den tidigare planen, dvs. att grundligt renovera och utvidga den nuvarande byggnaden. Enligt den nya projektplanen ska vi bygga ett daghem med 210 daghemsplatser i 10 grupper.

Bildningsnämnden och stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sina kommande möten. Förslaget är att projektplanen godkänns och att projektplanering kan inledas. Ett separat beslut om byggandet ska fattas senare.

Porvoon kaupungin tunnus.

Om projektplanen godkänns, kan planeringen, planändringen och konkurrensutsättningen ske år 2023 och det nya daghemmet byggas under åren 2024–2025 och tas i bruk sannolikt på hösten 2025.

Barngrupperna flyttar från Huktis daghems nuvarande huvudbyggnad till tillfälliga lokaler i januari 2023.

Det framtida större daghemmet ersätter en del tillfälliga lokaler och ger en daghemsplatsreserv för centrumområdet

I den tidigare projektplanen presenterades ett daghem för 6 barngrupper Denna ökning av antalet grupper med fyra betyder dock ingen ändring i antalet daghemsplatser på många år.

– De nuvarande daghemmen och grupperna i dem fortsätter tills vidare. Den centrala orsaken till behovet av ett större daghem är att även om antalet barn enligt prognoser kommer att minska i Borgå som helhet, ökar behovet av platser i småbarnspedagogik i centrum bland annat på grund av att där byggs nya bostäder, konstaterar Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

– I centrumområdet på östra sidan av Borgå å finns inga lediga tomter som är planlagda för daghem, så den byggplats som finns tillgänglig borde användas så effektivt som möjligt, berättar Markku Partanen, stadsarkitekten som har koordinerat projektplanen.

De tillfälliga daghemslokaler som staden kan avstå från är Sagobackens daghems extra hyreslokal vid Brunnsgatan och Huktis daghems hyreslokal vid Stefan Löfvings gata. Lokalerna togs i bruk när det inte fanns utrymme i de övriga daghemmen.

Man har tänkt att verksamheten i daghemmet Villa Villekulla kalkylmässigt kan slås ihop med det framtida Huktis daghem. I Borgå stads utredning om daghemsnätet 2013 fastslogs, att Villa Villekulla hör till de daghemsbyggnader som staden bör sluta använda i det skede när det blir nödvändigt med en totalrenovering.

– Verksamheten i Villa Villekulla fortsätter tills vidare utan ändringar. Sådana här kalkyler måste emellertid göras, om man vill planera daghemsnätet flera årtionden framåt. När frågan blir aktuell, informeras de berörda i god tid, säger Nyberg.

– Vi behöver långsiktig helhetsplanering för att också i framtiden trygga ett ändamålsenligt servicenät för barnfamiljer i Borgå, betonar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Verksamheten i Månskenstigens daghem i samband med Huhtisen koulu kommer inte att ändras.

Barnets vardag är likadan såväl i ett stort som i ett litet daghem

Daghemmet Skogsstjärnan på Västra åstranden i Borgå med sina 10 barngrupper är det största daghemmet i staden.

– Verksamheten började för ungefär ett år sedan. Enligt responsen från barn, vårdnadshavare och personal har man lyckats med planeringen av daghemmet. Daghemmet upplevs som fridfullt, och till detta bidrar både planeringen av utrymmena och de valda ytmaterialen, med tanke både på interiören och ljudisoleringen. I sin vardag möter barnet lika många människor som i ett litet daghem, och byggnaden tillgodoser målet om en högklassig småbarnspedagogik, fortsätter Nyberg.

– Alla de daghem som har byggt under de senaste åren är planerade så att två grupper delar en ingång, och barnen har en hemtrevlig miljö där de dagligen möter samma vuxna personer och barn.

Verksamheten är noggrant planerad, t.ex. med graderade tider för utevistelse, ofta med en grupp t.ex. i skogen i närheten. För de vuxna ger ett stort daghem också mera kollegialt stöd.

– De anställda vid daghemmet Skogsstjärnan har berättat att de har arbetsro i byggnaden och ett det alltid finns en hjälpande hand i olika situationer.

Ett daghem av trä i två våningar

Det nya daghemmet i Huktis kommer att ha både finskspråkiga och svenskspråkiga barngrupper. Daghemmet är i två våningar och byggs i trä. Grupprummen placeras parvis så att det lätt går att ordna samarbete mellan två grupper. Gårdens storlek är 20 m2/vårdplats, totalt 4 200 m2. Antalet ordinarie anställda är 34, inklusive köks- och servicepersonal. Vid planeringen och byggandet tillämpas principerna för sunda hus (TerveTalo). Kostnaderna för daghemsprojekt är totalt 9,3 miljoner euro.