Hoppa till innehåll

Planeringen av Kokon idrottscentrum går vidare

Stadsstyrelsen behandlar vid sitt sammanträde den 6 maj planen för genomförande av Kokon idrottscentrum. Enligt beslutsförslaget föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar att idrottscentrumet anläggs på det sätt som anges i alternativ C2. Dessutom föreslås att det med det bolag som svarat för planeringen av projektet, Kokonniemen liikuntakeskus Oy, ingås ett uppdragsavtal angående investeringsskedet.

– Bolaget har skött planeringsarbetet med sakkunskap, och det har goda förutsättningar att gå vidare med projektplaneringen i nästa skede, byggnadsplaneringsskedet, och att under byggnadsskedet fungera som byggherre för stadens räkning. Det är meningen att bolagets uppgifter och roll i ibruktagandet av idrottscentrumet bestäms senare, under investeringsskedet, omtalar tf stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Förslaget till detaljplaneändring för området håller samtidigt på att avancera till behandling i stadsutvecklingsnämnden. Nämnden behandlar detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde den 7 maj. I maj avses stadsfullmäktige fatta beslut både om omfattningen av idrottscentrumbygget och om detaljplanen.

Nämndernas utlåtanden: alternativ C2 svarar bäst mot de målsättningar som fastställts av fullmäktige

Det projektbolag som svarar för arbetet med planeringen av idrottscentrumet ombads i början av året bereda till omfattningen snävare förslag om hur Kokon idrottscentrum skulle kunna byggas, eftersom projektets kostnader hade ökat i takt med att planeringsarbetet hade blivit mera detaljerat. Samtidigt hade stadens ekonomiska utsikter försämrats, och staden började bereda ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram.

Nämnderna har nu avgett sina förslag angående de alternativa sätten att anlägga ett idrottscentrum. Utifrån utlåtandena är alternativ C2 det som bäst svarar mot de mål för idrottscentrumet som angetts av stadsfullmäktige.

C2-alternativet innefattar en ny ishallshelhet, som uppfyller Mestis-kriterierna, och en allaktivitetsarena, som kan modifieras så att den lämpar för många olika slags användning. Också lokalbehov för idrott med låg tröskel har beaktats. Alternativet möjliggör utmärkta träningsförhållanden för issport, friidrott, innebandy, gruppträning, gymnastik, handboll, korgboll och volleyboll.

– I alla alternativ förbättras stadsbornas idrottslokaler och motionsmöjligheter avsevärt jämfört med nuläget. Alternativ C2 svarar ändå bäst mot flera hobby- och användargruppers behov. Det gör det möjligt att ordna olika slags evenemang som höjer Borgåregionens dragningskraft och beaktar också tävlingsidrottens målsättningar, sammanfattar tf stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Lösningen svarar också mot de framtida behoven, såsom de utmaningar som medförs av den åldrande befolkningen och förändringarna i klimatförhållandena. Inomhusidrottens lokalbehov och användargrupper ändras under de kommande decennierna och blir alltmer varierade och disparata, fortsätter von Schoultz.

Projektets uppskattade kostnad är cirka 53 miljoner euro. Dessutom svarar staden också för anläggandet av områdets infrastruktur.

Förslaget till detaljplaneändring färdigställdes

Utkastet till förslag till detaljplaneändring för Kokon idrottscentrum var offentligt framlagt sommaren 2023, och detaljplaneförslaget var framlagt under början av år 2024. Det lämnades in sex anmärkningar om förslaget, och på basis av dem har det gjorts smärre preciseringar i detaljplaneförslaget.

Förslaget till detaljplan möjliggör uppförandet av ett idrottscentrum i Kokon på det sätt som planerats. I detaljplanen har man primärt löst frågan om placeringen av en ny matargata från idrottscentrumet i riktning mot Tolkisvägen, frågan om den största möjliga byggnadsvolymen samt frågan om var idrottshallarna ska ligga. Många av idrottscentrumets utomhusfunktioner kan genomföras också utan en ändring av detaljplanen.

Mer information