Hoppa till innehåll
barn -

Redan 1 200 barn deltar i avgiftsfria hobbyer – ytterligare grupper efter höstlovet

Ungefär 1 200 barn har redan anmält sig till verksamheten som inleddes i Borgå i september inom ramen för hobbymodellen En hobby åt alla. Särskilt glädjande har varit det intresse som unga i årskurs 7–9 har visat för hobbymöjligheterna i samband med skolan.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

Till några skolor med årskurserna 1–6 har fåtts flera ledare, vilket innebär att nya hobbygrupper kan börja efter höstlovet. Om tilläggsgrupperna informeras skilt för respektive skola. Anmälningarna till grupperna börjar i Borgå stads webbtjänst fredag 7.10 kl. 10. På samma sida hittar du information om hobbyverksamheten i alla skolor.

Det nationella utvecklingsprojektet pågår andra hela läsåret

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet är del av ett nationellt utvecklingsprojekt med syftet att göra hobbyverksamhet till en del av skoldagen i skolan eller i närheten av den. Verksamhetens omfattning beror på det projektbidrag som beviljas årligen. Detta läsår har Borgå stad fått projektbidrag på 150 000 euro för att ordna verksamheten. I verksamheten deltar alla grundskolor i Borgå.

 – Den här hösten har hobbyerna intresserat både barn och unga. Många av höstens grupper är redan fulla, vilket är en bra sak, berättar projektkoordinator Pia Angeria. På nationell nivå har det nämligen varit särskilt svårt att få unga i högstadieåldern att delta, även om hobbyerna är avgiftsfria och lättillgängliga.

I vissa grupper finns ändå lediga platser kvar. Man kan komma med också mitt i perioden.

Kulturell välfärd som stöd för växandet

Ett nytt försök i Borgå detta läsår är de s.k. LUOVA-grupperna. I grupperna utnyttjar man kreativa metoder inom till exempel bildkonst och teater för att hjälpa barn att hantera utmaningar som de stöter på inom livets olika delområden. Utmaningar kan vara till exempel att fungera i grupp, styra det egna beteendet eller hantera svårigheter med självreglering.

Verksamheten planeras av en sakkunnig inom den kreativa branschen, som också har kunskap om sociala svårigheter. Skolans egen kurator deltar i planeringen och ordnandet av verksamheten, och kan vid behov fortsätta bearbetandet av de saker som kommer fram.

Verksamheten är en del av det förebyggande arbetet i skolorna, i vilket man testar på att dra nytta av kulturell välfärd i skolans kontext. Pilotgrupper har startat i augusti i Kevätkummun koulu och Keskuskoulu. Peipon koulu går med i försöket efter höstlovet. Verksamheten utvecklas utgående från försöken.

Målet är att få med barn och unga som ännu inte har någon hobby

En väsentlig del av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att främja så kallad uppsökande hobbyverksamhet. Med den vill man nå och erbjuda hobbymöjligheter åt också sådana barn och unga som inte har någon hobby sedan tidigare eller för vilka det av någon orsak är svårt att ha en hobby. Detta är något som prioriteras särskilt också i Borgå detta läsår. Till den uppsökande hobbyverksamheten hör också hobbyförsök som erbjuds småklasser under läsåret.

Flera hobbyledare efterlyses

För detta år har dimensionerats sammanlagt 90 hobbygrupper per vecka, varav man har ordnat ungefär 60. Det behövs fortfarande flera hobbyledare, särskilt sådana som talar svenska. För de lägre årskurserna ordnas hobbyklubbarna i regel i skolorna mellan klockan 13–17, beroende på skoldagarnas längd och lokalernas reserveringssituation.

Om du är intresserad av att bli hobbyledare, ta kontakt med projektkoordinator Pia Angeria: