Hoppa till innehåll

Restaureringen av folkparken i Kokon börjar

Staden börjar iståndsätta parkskogen i folkparken i Kokon. Arbetet görs enligt skötsel- och restaureringsplanen för området.

Staden börjar iståndsätta parkskogen i folkparken i Kokon. Arbetet görs enligt skötsel- och restaureringsplanen för området.

Restaureringsplanen gäller den skogbevuxna delen av den gamla folkparken på Kokonudden. Målet är att återställa parkskogen så att den liknar den ursprungliga skogen från slutet av 1800-talet så mycket som möjligt.

Först iståndsätts de gamla gångarna och den gamla trappan till utsiktsplatsen. Detta arbete görs i huvudsak i år som en del av iståndsättning av de historiska utsiktsplatserna vid strandrutten i Borgå. Miljöministeriet har beviljat finansiering för iståndsättningsarbetet.

– Arbetet påbörjas i mars med avverkningar, som på detta känsliga ställe görs av en skogsarbetare med häst. Alla avverkningar görs inte på en gång, utan avsikten är att göra avverkningar så småningom under flera år på grund av förhållandena, berättar Tommi Laakkonen från stadens kommunteknik.

På sommaren iståndsätts den gamla trappan och de gamla stigarna med miljöministeriets stöd.

– Folkparken i Kokon och dess parkskog har sedan slutet av 1800-talet varit Borgåbors fritids- och rekreationsområde. Den gamla parken är nu förfallen och trappan och gångarna i området är i dåligt skick. Samtidigt håller dess historiska drag på att försvinna. Till exempel trappan till utsiktsplatsen är delvis trasig. Gångarna i parkskogen används inte längre eftersom det på dem har vuxit granar och fallit träd, berättar Anne Rihtniemi-Rauh från stadsplaneringen.

Träd och buskar som har varit i dåligt skick och uppnått sin maximiålder har under åren gallrats bort i parkens öppna del.

– Den gamla parken ändras hela tiden till följd av naturlig utveckling samt åldrande och växande träd. De historiska dragen har så småningom försvunnit och floran har utarmats. Den öppna landskapsparken har blivit smalare då grandungen har spridit sig till stranden. Den ursprungliga parkskogen på sluttningen bestod först av en gammal öppen talldunge. Talldungen har spridit sig och ändrats till en snårskog, säger Anne Rihtniemi-Rauh.

Restaureringen av folkparken i Kokon omfattar både långsiktigt underhållsarbete och projektarbeten, för vilka behövs separata anslag och speciell yrkesskicklighet. En noggrannare plan för de nya planteringarna görs först efter det att träden som är i dåligt skick har fällts och att förhållandet mellan träden som står kvar och det unga trädbeståndet är klart.

Restaureringsplan:

Ytterligare uppgifter:

skogsbruksingenjör Tommi Laakkonen
tfn 040 576 3282
tommi.laakkonen@borga.fi

landskapsarkitekt Anne Rihtniemi-Rauh
tfn 040 489 5752
anne.rihtniemi-rauh@borga.fi