Hoppa till innehåll

Satsning på små skolelevers läskunnighet – Borgå stad börjar använda läsgarantin nästa läsår

Borgå stad har för avsikt att under det kommande läsåret 2023–2024 fortsätta att utveckla multilitteracitet. I synnerhet satsar vi på att stödja läskunnigheten hos eleverna i nybörjarundervisningen. Den finskspråkiga utbildningssektionen beslutade om frågan vid sitt torsdagsmöte den 20 april.

Lukeva oppilas.

Att utveckla läskunnigheten och inspirera till läsning har redan i flera års tid varit ett av de främsta temana i utvecklingen av stadens grundläggande utbildning. Under det gångna läsåret utvidgades begreppet traditionell läskunnighet till multilitteracitet som förutsätts vid läsning och tolkning av dagens olika multimedietexter. Multilitteracitet utesluter dock inte den traditionella läskunnighetens centrala betydelse.

Läsgaranti för nybörjarundervisningen

Under det kommande läsåret fäster vi särskild vikt vid att stödja och inspirera elever i årskurs 1–2 i nybörjarundervisningen. I den grundläggande utbildningen eftersträvas läsgaranti. Läsgaranti innebär att varje elev som övergår till årskurs tre har en så smidig mekanisk läskunnighet som möjligt.

– För detta ändamål utvecklas kartläggningar av läsning och skrivande samt anvisas mer timmar för stödundervisning inom nybörjarundervisningen, konstaterar Jari Kettunen, utbildningsdirektör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Borgå blir modellstad för multilitteracitet

Utvecklingen av läskunnigheten har hittills gett fina resultat och ribban höjs nu till en högre nivå. Den populära Sommarläskampanjen har ordnats tillsammans med flera samarbetspartner redan under två somrar och kampanjen kulminerar i skolornas läsfester. Under de kommande åren publiceras flera verksamhetssätt som uppmuntrar till att läsa olika texter.

Staden har också varit aktiv i att nätverka med andra kommuner som arbetar med samma tema och sammanfört utvecklare av läskunnighetsarbetet.

­– Borgå har blivit en känd utvecklare av läskunnighetsarbetet. Vi presenterade nyss det utförda arbetet vid Utbildningsstyrelsens Kommunforum för läskunnighet och vi vill fortsätta vägen mot att bli en modellkommun för multilitteracitet, konstaterar läsagent Sanna Paljakka.

Vi får mer stöd genom det branschöverskridande samarbetet – till exempel Borgå föräldraförening POFF har gjort stödet för barnens läskunnighet till ett av sina viktigaste teman. Även biblioteket, naturskolan, Borgå museum samt morgon- och eftermiddagsverksamheten har deltagit i multilitteracitetsarbetet.