Hoppa till innehåll

Skulle du betala mer för en klimatvänlig produkt eller tjänst?

Borgå stad har öppnat en invånarenkät om hur klimatvänliga de produkter och tjänster som små och medelstora företag och staden producerar är. Med hjälp av enkäten kartläggs Borgåbornas tankar om klimatvänlighet och dess betydelse för invånarna. Enkäten kan besvaras 25.10–12.11.

Nainen ostoksilla.

Invånarenkäten är en del av det tvååriga projektet Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap! som utvecklar klimatresiliensen i små och medelstora företags affärsverksamhet och stöder Borgå stad i att bli en föregångare när det gäller att lösa klimatfrågor. Projektet genomförs av utvecklingsbolaget Posintra Oy och i projektet deltar också Laurea yrkeshögskola.
Man kan även svara på enkäten på servicekontoret Kompassen, Borgå huvudbibliotek samt närbiblioteken i i Gammelbacka och Vårberga.

Borgås egen modell för klimatpartnerskap mellan näringslivet och staden som mål

Projektet kommer att formulera och prova en gemenskapsbaserad modell för klimatpartnerskap i samarbete med Borgå stad och cirka 40 små och medelstora företag i Borgånejden.

– En modell för klimatpartnerskap är ingen ny sak i Finland, men nu börjar den utvecklas också i Borgå. Det är viktigt att modellen betjänar såväl stadens som de små och medelstora företagens behov och därför utvecklas modellen i nära samarbete med företagen, berättar Sanna Päivärinta, stadens sakkunnig inom hållbar utveckling.

Nytt i projektet är ett nätverksbaserat arbetssätt där den företagsrådgivning och -utveckling som Posintra erbjuder kombineras med Laureas verktyg för cirkulär ekonomi.

– Målet är att företagen i projektet gör upp egna färdplaner mot låga koldioxidutsläpp och hittar nya lösningar som främjar utsläppsminskningar. Projektet kommer också att öka förståelsen för hur man skaffar finansiering till exempel för att stödja energiomställningen, berättar Christina Sani, projektledaren för Posintra.
I första skedet bjuds de små och medelstora företag som samarbetar med den offentliga sektorn in i utvecklingsarbetet. I ett senare skede är projektet öppet för alla de små och medelstora företag som är motiverade att utveckla sin affärsverksamhet så att den blir mer klimatvänlig.

Projektets huvudfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet inleddes våren 2023 och upphör hösten 2025. Projektets huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och projektets totala budget är cirka 483 000 euro.
– Stadens andel i finansieringen av projektet är cirka 85 000 euro. Genom att delta i projektet främjar staden i enlighet med sin strategi både stadens egna och näringslivets mål för en grön omställning, berättar Päivärinta.