Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade nästa års budget

Vid nämndens möte behandlades social- och hälsovårdssektorns budget för år 2022. Social- och hälsovårdssektorns prioriteringar för 2022 är att få bort vårdskulden efter coronan och köerna avklarade samt förberedelse för igångsättande av verksamheten i Östra Nylands välfärdsområde.

Hanteringen av coronavirusets följder kräver både personalresurser och ekonomiska resurser. Under 2022 strävar man efter att få bort vårdköerna i synnerhet på hälsostationen och inom skol- och studerandehälsovården. Vid behov avklarar staden vårdköerna med hjälp av köpta tjänster. Social- och hälsovårdssektorn föreslår en budget på cirka 173,5 miljoner euro för år 2022. Budgetförslaget har ett tillägg på cirka 7,8 miljoner euro (4,7 %) jämfört med budgeten för år 2021.

Ökning i alla serviceområden

Målet för barn- och familjetjänsterna är en god vardag för barn, unga och familjer. Verksamheten fokuserar på förebyggande och föregripande arbete. Budgeten för barn- och familjetjänsterna 2022 är cirka 16,6 miljoner euro (9,5 % av hela budgeten), vilket är 600 000 euro (7,4 %) mer än i år. Mera anslag har anvisats för köpta tjänster. Detta beror på skärpta kriterier för remiss till specialiserad sjukvård och en ökad fort satt vård av basserviceklienter. Inom social- och krisjouren i Östra Nyland har servicebehovet och antalet klienter ökat, vilket gör det nödvändigt att stärka personalresursen.

Inom tjänster för vuxna kommer tjänster som främjar välbefinnande och hälsa att bli en del av verksamheten i varje enhet. Målet är att erbjuda klienten en heltäckande service och att förebygga uppkomsten av nya servicebehov. Det föreslås en ökning av budgeten med ca 2 miljoner euro (7,4 %) jämfört med 2021. Detta höjer budgeten för tjänster för vuxna till nästan 30 miljoner euro (17 % av hela budgeten).

Utgångspunkten för ordnandet av service inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen är att stödja möjligheterna att bo hemma och klara sig på egen hand. Budgeten för år 2022 är drygt 60 miljoner euro (34 % av hela budgeten), vilket är en ökning med ca 4,5 miljoner euro (8,1 %) jämfört med 2021.

På förslag av ordförande Perokorpi och med stöd av Nyström gavs följande ändringsförslag:

”Möjligheten att pilotera en sex timmars arbetsdag utan lönesänkning bör utredas för en begränsad grupp inom social- och hälsovården. Om försöket visar sig vara möjligt att utföra så startas det så snart som möjligt. Försöket bör pågå minst sex månader och uppföljas av en detaljerad analys av resultaten. 150 000 e bör läggas till personalkostnaderna för detta ändamål.

Förslaget förkastades med omröstningen 7–3.

På förslag av ledamot Nyström och med stöd av ordförande Perokorpi gavs följande ändringsförslag:

”Ytterligare finansiering bör ges för att säkerställa vårdpersonalens tillgänglighet. Ett belopp på 200 000 euro bör läggas till personalkostnaderna.”

Förslaget godkändes enhälligt med 10-0 omröstning.

Socialdemokraterna lämnade följande protokollanteckning:

Nämnden ber tjänstemännen fästa uppmärksamhet  vid att allt material som behandlas på mötet sänds i samband med saklistan.

Upphandling av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Nämnden behandlade också upphandling av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Borgå stads upphandlingstjänster har genom en anbudsförfrågan som publicerades 5.6.2020 begärt anbud på boendetjänster för personer med funktionsnedsättning som köpt tjänst för avtalsperioden 1.1.2021–31.12.2022. Upphandlingen är en gemensam upphandling där förutom Borgå också Askola och Sibbo kommuner samt Lovisa stad deltar. Marknadsdomstolen sände genom sitt avgörande sommaren 2021 upphandlingens aktuella delområde för ny behandling och nytt beslut eftersom skyldigheten att höra parter i saken har utvidgats i färsk EU-rättspraxis. Nämnden beslutade att välja till ramavtalet alla anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud. På basis av denna konkurrensutsättning fattar varje upphandlande kommun ett eget upphandlingsbeslut om valet av tjänsteproducenter och ingår avtal med valda serviceproducenter.

En aktuell ekonomisk översikt antecknades också för kännedom. Tillsynsplanens uppdateringar godkändes.

Nämnden utnämnde ledamöterna till miljöhälsosektion. Till sektionen valdes Charlotta Savin och reservledamot Nikolaj von Veh, Anni Sinkko och reservledamot Srba Lukic, Eila Kohonen och reservledamot Matti Lehesniemi (Borgå), Petra Lind och reservledamot Anna Lampinen (Askola), Jaakko Rinne och reservledamot Karin Nurme-Halme (Borgnäs), Kirsti Parikka och reservledamot Olli Willberg, Petri Hakasaari och reservledamot Therése Meriheinä (Lovisa), Juuso Tuulinen och reservledamot Maarit Kivimäki, Christoffer Hällfors och reservledamot Martin Andersson (Sibbo).

Nämnden antecknade tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och avstod från att utnyttja sin upptagningsrätt.