Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 4.11.2021

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade vid sitt möte 4.11.2021 uppdateringar i planen för läkemedelsbehandling för kännedom. Planen, som togs i bruk år 2018, har uppdaterats med diverse beslut och anvisningar, vilka nu blev en del av det egentliga dokumentet. Uppdateringarna gäller exempelvis veterinärvården, mun- och tandvården samt tillstånden till behandling med läkemedel som klassificeras som narkotika.

Nämnden behandlade planen för att främja invandrarnas integration och beslutade överlämna planen till stadsstyrelsen för godkännande.

Nämnden beslutade också om upphandling av rehabiliterande arbetsverksamhet för år 2022. I upphandlingen ingår även möjlighet till två ettåriga optionsperioder. Beslut om användning av dem kan fattas per leverantör antingen periodvis eller på en gång.  Till tjänsteproducenter i ramarrangemanget valdes alla som lämnat in ett godtagbart anbud, i följande prioritetsordning:

1. Samaria rf

2. Sotek-säätiö sr

3. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö

4. Live-säätiö sr

Vid mötet antecknades det rådande ekonomiska läget för kännedom.

Ordföranden hade 2.11.2021 beslutat om användning av nämndens upptagningsrätt i fråga om servicechefens tjänsteinnehavarbeslut om valet av biträdande avdelningsskötare. Föredraganden föreslog att tjänstemannens beslut skulle fastställas. Ordföranden föreslog vid mötet, understödd av ledamot Taulo, att beslutet skulle förkastas och att en ny rekrytering skulle påbörjas med en ny rekryteringsannons. Föredragandens förslag godkändes och tjänstemannens beslut fastställdes med rösterna 9-2.