Hoppa till innehåll

Staden får finansiering för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor

Borgå stad har beviljats Miljöministeriets finansiering för ett projekt för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor som påbörjades i maj och slutar i november 2021. Borgå stad koordinerar projektet i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy.

Borgå stad har beviljats Miljöministeriets finansiering för ett projekt för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor som påbörjades i maj och slutar i november 2021. Borgå stad koordinerar projektet i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy.

Målet för projektet är att arbetstagare i Borgå använder färdsätt som främjar välmående och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Målet är också att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt.

Program för främjande av hållbara färdsätt till organisationer

Vid projektet utarbetas program för främjande av hållbara färdsätt till de organisationer som deltar i arbetet. Målet är att åstadkomma en verksamhetsmodell som uppmuntrar till hållbara färdsätt.

– Under projektet förbättras både arbetstagarnas och arbetsgivarnas kännedom om hälso- och miljöpåverkan av egna trafikval och de olika trafikformerna samt om sätt att främja olika hållbara färdsätt. Vi hoppas att organisationerna aktivt börjar genomföra programmen för främjande av hållbara färdsätt, så att möjligheterna till dem förbättras, säger trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad.

Projektet inleds med en enkät till organisationerna. Med den utreds de centrala nyckeltalen för färdsätt och arbetstagarnas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt. Enkäten öppnas i augusti.

Hälsofördelar och positiva konsekvenser för miljön

Borgå stad har som mål att vara en kolneutral stad före år 2030. Invånarna och företagen spelar en central roll, bland annat genom arbetsresor, för att uppnå målet.

– Borgåborna gör cirka två tredjedelar av sina resor med personbilar och cirka hälften så att föraren är ensam i bilen. Av de resor som görs med personbilar är antalet arbetsresor betydande, varvid genom att påverka sättet att göra arbets- och tjänsteresor kan man också hjälpa till att uppnå miljö- och klimatmålen, berättar stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Med projektet börjar staden främja hållbara färdsätt på arbetsplatserna i Borgå. Arbetet resulterar i att skapa en verksamhetsmodell för främjande av hållbara färdsätt på arbetsplatser och ett nät av hållbara färdsätt som också kan tillämpas också i andra kommuner och städer.

Lokala företag inbjuds att delta i projektet

Borgå stad är en av de organisationer som deltar aktivt i projektet. I arbetet deltar också utvecklingsbolaget Posintra som har en central roll – bolaget visar exempel på hållbara färdsätt och samlar företagsgruppen som deltar i projektet.

– Uppskattningsvis 3–5 lokala företag inbjuds att delta i projektet. Avsikten är att de företag som deltar skulle representera olika storleksklasser och branscher så att principerna som kommer fram i fortsättningen kan användas i så många kommuner och företag som möjligt, berättar projektchef Arto Varis från utvecklingsbolaget Posintra.

Ytterligare uppgifter:

trafikingenjör Antti Rahiala, Borgå stad
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi

expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta, Borgå stad
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

projektchef Arto Varis, utvecklingsbolaget Posintra
tfn 050 526 2898
arto.varis@posintra.fi