Hoppa till innehåll

Stadsdirektörens förslag till stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram för åren 2024–2027

Stadsdirektörens förslag till det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet har publicerats och framskrider till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges behandling i maj.

Kaupungintalo.

– Programmet innehåller många åtgärdsförslag från alla sektorer för att balansera stadens ekonomi under de kommande åren. Åtgärderna innehåller produktivitetsåtgärder, anpassningar av utgifter, höjning av vissa avgifter samt en noggrannare prioritering av investeringar, berättar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Man har sökt åtgärder från sådana objekt som skulle så lite som möjligt försvaga kvaliteten på tjänster. Samtidigt möjliggörs Kokon idrottscentrums stora investering och förnyelsen av kollektivtrafiken, fortsätter Schoultz.

Programmet innehåller en uppskattning av ekonomins balansering i olika scenarion, sektormässiga balanseringsåtgärder för inkomster och utgifter, åtgärder för affärsverken, personalsynvinkeln samt ett sammandrag av responsen från invånare och intressentgrupper.

Ekonomin i balans under programperioden

Programmet innehåller anpassningar av utgifterna för åren 2024–2027 för sammanlagt cirka 17,0 miljoner euro och åtgärder som ökar inkomsterna för motsvarande period för sammanlagt cirka 11,9 miljoner euro. Programmet innehåller inte konkreta förslag om skattehöjningar för de närmaste åren, men ett tryck på skattehöjningar finns fortfarande mot slutet av programperioden.

– Om åtgärderna genomförs är stadens utgifter under programperiodens sista år, år 2027, cirka 7,1 miljoner euro mindre och verksamhetsintäkterna cirka 2,4 miljoner euro större än i grundscenariot utan åtgärder, berättar von Schoultz.

– Man kommer att få ekonomin någorlunda i balans under de närmaste åren, men för åren 2027–2028 förblir fortfarande ett tryck att rimligt höja kommunal- eller fastighetsskattesatserna.
I grundscenariot skulle stadens underskott utan åtgärder vara sammanlagt cirka 30 miljoner euro under åren 2024–2027. Om de åtgärder som presenterats i programmet förverkligas skulle stadens ekonomi i praktiken ha ett resultat nära noll under dessa år.

Lånebeståndet växer långsammare genom att periodisera investeringar

Stadens investeringsplan har uppdaterats som en del av programmet för produktivitet och balans i ekonomin. Enligt stadens uppdaterade investeringsplan ska det under åren 2024–2030 göras investeringar för totalt cirka 271,5 miljoner euro.

I investeringsplanen har inkluderats investeringshelheten för Kokon idrottscentrum enligt det s.k. C2-alternativet och stadsinfrans investeringar enligt den nya planen för genomförande av markanvändning. I investeringsplanen har det också gjorts vissa enskilda ändringar jämfört med den gällande budgeten.

– Investeringarnas periodisering samt åtgärder som förstärker bruksekonomin betyder att stadens lånebestånd växer betydligt måttligare än vad man har uppskattat i budgeten som är i kraft, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

– Lånebeståndet växer till cirka 133 miljoner euro fram till år 2027 om man genomför programmets åtgärder och till 193 miljoner euro utan åtgärderna. Skillnaden är betydande särskilt nu när de nya lånens räntekostnader är mycket stora, fortsätter Rainio.

Bakgrund

Stadsstyrelsen beslöt 6.2.2024 att inleda utarbetandet av ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram. Nämnderna och styrelserna gjorde sina egna förslag under mars månad. I beredningen har man bett om respons och förslag från stadens invånare och intressentgrupper, stadens anställda samt påverkansorgan.