Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 11.11.2020

Skattesatser för år 2021

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att inkomstskattesatsen för år 2021 fastställs till 19,75 % och att fastighetsskattesatserna för år 2021 fastställs som följer:

 • allmän fastighetsskatt 1,30 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,30 %
 • obebyggd byggplats har inte fastställts
 • allmännyttiga samfund 0,00 %
 • kraftverk 3,10 %

Budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna budgeten för år 2021 och ekonomiplanen 2021–2023. Stadsfullmäktige beslutade godkänna en ändring till stadsstyrelsens förslag.

 • Tapani Eskolas ändringsförslag till s. 47: ”I samband med utredningen av västra områdets bildningstjänster utreds också de lokalitetslösningar som behövs till Albert Edelfelts skolas lägre klasser och Tulliporttis dagvård . Därtill utreds hur biblioteks-, ungdoms och välfärdstjänsterna ordnas i Gammelbacka området. Målet är att helheten är funktionellt förnuftigt, säker och sporra till inlärning samt för områdets invånare fungerande och ändamålsenlig.” Eskolas förslag vann över stadsstyrelsens förslag med rösterna 35–16. 

Stadsfullmäktige röstade ytterligare om förslag som inte godkändes:

 • Markku Välimäkis förslag:  Borgågården senareläggs med två år, sålunda att anslaget till år 2023 är 1,0 Me och år 2024 är anslaget 4,2Me.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Välimäkis förslag med rösterna 39–12.
 • Markku Välimäkis förslag:  Depåinvesteringen i Stadshagen senareläggs med två år sålunda att anslaget för år 2023 är 300 000 e, år 2024 är anslaget 3,2Me och år 2025 2,250Me.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Välimäkis förslag med rösterna 36–15.
 • Markku Välimäkis förslag: ”Likaså, att projektet Kokonhallen tidigareläggs med ett år sålunda att anslaget för år 2022 är 200 000 euro, år 2023 är anslaget 3,0 M€ och för år 2024 är anslaget 4,3 M€.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Välimäkis förslag med rösterna 37–14.
 • Markku Välimäkis förslag: ”Projekt Ishallen tidigareläggs också med ett år, sålunda att anslaget för år 2022 är 200 000 euro, år 2023 är anslaget 3,3 M€ och för år 2024 är anslaget 4,3 M€.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Välimäkis förslag med rösterna 36–15.
 • Tuuli Hirvilammis ändringsförslag: ” Grönas grupp föreslår till stadsstyrelsens budgetförslag endast ett ändringsförslag. Vi föreslår följande ändring på sidan 27: Stryks: ”Avverkningarnas nivå bestäms årligen enligt budgetens inkomstmål” och ersätts med mening ”Avverkningarnas nivå bestäms årligen enligt byggandets behov och behovet av skötsel av skogar”. I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Hirvilammis förslag med rösterna 36–15.
 • Joonas Dachingers ändringsförslag: ”Föreslår rekrytering av en skolmedlare.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Dachingers förslag med rösterna 36–14 (1 blank).
 • Patrik Björkmans ändringsförslag: ”Föreslår att till personalplanen görs följande ändring; En näringschef anställs år 2021 och 60 000 euro tilläggs till personalutgifterna.” I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Björkmans förslag med rösterna 28–22 (1 blank).  

Joonas Dachinger gjorde ett ändringsförslag: ”Föreslår rekrytering av en skolgångshandledare.” Förslaget förföll i brist på understöd.

Man lämnade ytterligare två protokollsanteckningar. 

Fullmäktigemotioner och invånarinitiativ

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna förteckningarna över fullmäktigeledamöternas motioner för kännedom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna följande kläm: ”Sen lisäksi mitä kuntalaissa ja Porvoon hallintosäännössä valtuusto- ja kuntalaisten aloitteiden käsittelystä mainitaan, valtuusto edellyttää kaupunginhallitusta perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka aloitteiden käsittelyä parannetaan nykyisestä. Työryhmän kokoonpano on valtuustoryhmien puheenjohtajat valtuuston puheenjohtajiston johdolla ja tarpeen mukaan käytetään viranhaltijoita asiantuntijoina.” 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.