Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadens organisationsförändring

Stadsfullmäktige beslutade att beredningen av Borgå stads organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag så att stadens förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation från 1.1.2023 är följande:

Förtroendemannaorganisationen:

Utöver de organ som förutsätts i kommunallagen hör följande i bilagan beskrivna organ till stadens organisation:

 • Livskraftsnämnden
 • Arbets- och näringssektionen
 • Stadsutvecklingsnämnden
 • Tillstånds- och tillsynsnämnden
 • Miljöhälsosektionen
 • Nämnden för växande och lärande
 • Finskspråkiga utbildningssektionen
 • Svenskspråkiga utbildningssektionen
 • Under stadsstyrelsen
 • Koncernsektionen

Förvaltningsorganisationen består av följande sektorer och tillhörande serviceområden:

Koncerntjänster

 • Stadens ledning
 • Finansiering
 • Personal
 • Förvaltning och demokrati
 • Verksamhetslokaler
 • Utveckling
 • Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer

Livskraft

 • Sektorns ledning
 • Turism och evenemang
 • Näringar och sysselsättning
 • Fritid och kultur
 • Ungdomstjänster

Stadsutveckling

 • Sektorns ledning
 • Markpolitik
 • Stadsplanering
 • Stadsinfrastruktur
 • Byggnadstillsyn
 • Miljövård
 • Miljöhälsovård

Växande och lärande

 • Sektorns ledning
 • Den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasiet
 • Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasiet
 • Småbarnspedagogik

Eftersom helheten för Kokon snart övergår till projektplaneringsskedet och många idrottslokaler ersätts med nya och moderna fastigheter inom några år, är det för tillfället inte ändamålsenligt att ändra på förvaltningsmodellen för idrottslokalerna. Däremot borde den nya koncernsektionen tillsammans med utvecklingsbolaget för Kokon och idrottstjänsterna utarbeta en flexibel och aktuell modell för hur idrottslokalerna sköts och vem som i framtiden har ansvaret för fastighetsunderhållet och den tekniska funktionaliteten. Dessutom ska det utarbetas en detaljerad konsekvensbedömning innan det fattas beslut om den nya förvaltningsmodellen för idrottsverksamheten. Besluten om den nya förvaltningsmodellen fattas under år 2023, och modellen träder i kraft senast i början av räkenskapsperioden 2024.

Stadsfullmäktige röstade fyra gånger under behandlingen av ärendet.

 • Johnny Holmström föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 44–7 fortsätta behandlingen av ärendet.
 • I omröstningen vann Ilpo Bergströms förslag över Leo Kylätaskus förslag med rösterna 34–17. Ilpo Bergström föreslog att grundläggande konstundervisning överförs från sektorn för livskraft under sektorn för växande och lärande. Leo Kylätasku föreslog att grundläggande konstundervisning samt fritt bildningsarbete placeras istället för sektorn för livskraft under sektorn för växande och lärande. Efter detta vann stadsstyrelsens förslag över Bergströms förslag med rösterna 30–21.
 • Bodil Lund föreslog att en kultursektion bildas under livskraftsnämnden. Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 36–15 godkänna stadsstyrelsens förslag.

Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetram för år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna budgetramen och strukturen för kostnadsställen för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.