Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 24.2.2021

Befrielser från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Ville Ojala befrielse från uppdraget som ersättare i byggnads- och miljönämnden samt välja Timo Kouki till ny ersättare i stället för honom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Maj-Louise Wilkman avsked från uppdraget som nämndeman i tingsrätten och välja Catharina von Schoultz till ny nämndeman i stället för henne.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Eero Henttala befrielse från uppdraget som vice ordförande i centralvalnämnden och välja Pontus Palmqvist till ny vice ordförande i stället för honom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tuula Martin befrielse från uppdraget som ledamot i centralvalnämnden och välja Anita Spring till ny ledamot i stället för henne.

Budgetändring, samfundsskatt

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att budgeten för år 2021 ändras så, att uppskattade inkomster från samfundsskatten höjs med 15 miljoner euro.

Samfundsskatteintäkten uppskattas enligt den nya fördelningsandelen vara cirka 50 miljoner euro, vilket är 15 miljoner euro mer än budgeterat. Samfundsskatteintäkten var år 2020 cirka 38 miljoner euro, år 2019 cirka 32 miljoner euro och åren 2011-2018 typiskt cirka 15 miljoner euro.

Samfundsskatteintäkten är mycket konjunkturkänslig och särskilt uppskattningen av samfundsskatteutfallet år 2021 är exceptionellt osäker.

Grundande av en spårutvecklingsfond

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att en spårutvecklingsfond grundas och att stadgar för spårutvecklingsfonden godkänns.

Syftet med spårutvecklingsfonden är att trygga förutsättningar för planering, utveckling och byggande av en spårförbindelse till Borgå. Utvecklingen av banförbindelsen förutsätter dessutom att staden gör många slags investeringar i samhällsstrukturen och kommunaltekniken.

Borgå stad har redan nu en markanskaffningsfond med vilken staden förbereder sig på kommande års markanvändningsbehov. Förvaltningsmodellen och stadgarna för spårutvecklingsfonden ska i hög grad motsvara dem som gäller för markanskaffningsfonden.

Stadsstyrelsen har preliminärt förbundit sig till att finansiera kostnader för planering av en spårförbindelse med cirka 10 miljoner euro.

Uppdatering av förvaltningsstadgan, organ som svarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt ta ändringen av förvaltningsstadgan brådskande upp till behandling. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare enhälligt godkänna ändringen av förvaltningsstadgan

Beslutanderätten som hör till organet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar delegeras till stadsstyrelsen och stadsstyrelsen kan inom gränser som lagen tillåter delegera sin befogenhet till en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion.