Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 24.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Anette Karlsson befrielse från uppdragen som ledamot i Nylands landskapsförbund och välja Jenna Perokorpi som ny ledamot i stället för henne.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jarkko Ilomäki befrielse från uppdragen som ersättare i livskraftsnämnden och välja Pontus Palmqvist som ny ersättare i stället för honom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Janne Ranta befrielse från uppdragen som ledamot i nämnden för livskraftsnämnden och välja Jarkko Ilomäki som ny ledamot i stället för honom.

Detaljplan, Vårdalsängen (DP 479)

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna detaljplanen och detaljplaneändringen 5731-5735 samt gatu-, rekreations- och skyddsgrönområden i stadsdelen 10. Planändringen gäller Östanvägens gatuområde i stadsdelen 10.

Borgå stads välfärdsplan 2024–2025

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att välfärdsplanen för åren 2024–2025 godkänns.

Den uppdaterade välfärdsplanen består av en allmän del samt om tre skilda planer för olika åldersgrupper: lagstadgade välfärdsplanen för barn och unga, välfärdsplanen för unga vuxna och personer i arbetsför ålder samt lagstadgade välfärdsplanen för den äldre befolkningen. Den lagstadgade handlingsplanen för det förebyggande rusmedelsarbetet är en del av helheten. Som bilagor till välfärdsplanen finns planen för elevvård som utarbetats av utbildningsanordnaren och förebyggande rusmedelsarbete på stadens olika sektorer.

De tre prioriteringarna för välfärdsplanen är:

  • främjande av psykiskt välbefinnande
  • främjande av sunda levnadsvanor
  • främjande av delaktighet och aktivitet

Utövande av stadsdirektörens tjänst

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz utses till tjänsteförrättande stadsdirektör ända till 31.7.2024 eller som mest tills den 13.3.2024 valda tjänsteinnehavaren tillträder tjänsten. Fredrick von Schoultz deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.