Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 26.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att inkomsskattesatsen fastställs till 7,11 % och att fastighetsskattesatserna för år 2023 fastställs som följer:

  • allmän fastighetsskatt 1,30 %
  • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
  • övriga bostadsbyggnader 1,30 %
  • obebyggd byggplats, har inte fastställts
  • allmännyttiga samfund 0,00 %
  • kraftverk 3,10 %

Budgetändringar i budgeten för år 2022

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att kommunalskatteintäkten i budgeten för år 2022 höjs till 218,7 miljoner euro, samfundsskatteintäkten höjs till 68 miljoner euro, social- och hälsovårdssektorn beviljas ett tilläggsanslag på sex miljoner euro, bildningssektorns ett tilläggsanslag på två miljoner euro, koncernförvaltningen ett tilläggsanslag på två miljoner euro och räddningsväsendet ett tilläggsanslag på 130 000 euro.

Avtal mellan kommuner om tillsynsuppgifter inom miljöhälsovården samt vissa tillsynsuppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna samarbetsavtalet om organisering av uppgifterna inom miljöhälsovården och eventuellt också tillsynen enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom konstateras att Borgå stadsfullmäktige har beslutat att namnet på byggnads- och miljövårdsnämnden ändras till tillstånds- och tillsynsnämnden från 1.1.2023 i enlighet med de ändringar i förvaltningsstadgan som görs som ett skilt beslut senare i år. Ändringen av namnet på nämnden förutsätter inte att det beslut som nu görs gällande avtalet kräver ändringar. Det som i avtalet nu nämns som byggnads- och miljönämnden anses som tillstånds- och tillsyndsnämnden efter ändringen på namnet.

De östnyländska kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo har berett ett i kommunallagen avsett samarbetsavtal om uppgifterna inom miljöhälsovården samt om organiseringen av tillsynen enligt lagen om smittsamma sjukdomar med Borgå stad som ansvarig kommun. Det nya samarbetsavtalet ersätter motsvarande avtal som är i kraft.

Med det nya samarbetsavtalet ansluter sig också kommunerna Mörskom och Pukkila till samarbetsområdet och administreringen av avtalet för Lappträsks del övergår till Lappträsk kommun.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.