Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 26.8.2020

Val av en ny ordförande för regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt utse Patrik Björkman till ny ordförande för regionala räddningsnämnden i Östra Nyland i stället för Ulf Backman.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jori Pölkki befrielse från uppdraget som ersättare i finskspråkiga utbildningssektionen samt välja Hannu Ahola till ny ersättare i stället för honom.

Detaljplan 524, Borgå Energi

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. 

Detaljplan, infartsparkering och ABC

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 41–9 godkänna detaljplanen enligt stadsstyrelsens förslag. I omröstningen förlorade Juha Elos förslag. Juha Elo föreslog att detaljplanen förkastas. Juha Elo anmälde avvikande mening.  

Under behandlingen av ärendet föreslog Jere Riikonen att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 36–14 fortsätta behandlingen av ärendet. 
Pehr Sveholm, Nina Uski och Outi Lankia lämnade protokollsanteckningar i ärendet. I protokollsanteckningarna omfattade även andra fullmäktigeledamöter.

  • Pehr Sveholms protokollsanteckning:  Ett godkännande av stadsplanen för ABC och anslutningsparkeringen innebär inte automatiskt att projektet förverkligas. Ett förverkligande förutsätter ett separat investeringsbeslut. Investeringsbeslutet behandlas som en del av den årliga budgetprocessen.”
  • Nina Uskis protokollsanteckning: ”Kaupungin talouden alijäämä vaan paisuu seuraavina vuosina ja sen takia on perusteltua etsiä sellaisia vaihtoehtoisia liityntäparkkiratkaisuja linja-autoliikenteelle, jotka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja edullisemmin kuin käsitteillä olevassa kaavassa esitetään.”
  • Outi Lankias protokollsanteckning: ”Asemakaavan valmistelu ei ole ollut hyväksytyn strategian mukaista, jonka mukaan päätöksentekokulttuuri on vaihtoehtoja tarjoavaa ja tietoon perustuvaa. Valmistelussa ei ole tutkittu nykyisten liityntäpysäköintipaikkojen käyttöastetta. Valmistelussa on sivuutettu ja jätetty kokonaan mainitsematta Katajamäen laajennussuunnitelma, jonka jälkeen autopaikkoja olisi 250 kpl ja katettuja pyöräpaikkoja 100 kpl. Nykyiset liityntäpysäköinnit (2 kpl) ovat maksaneet 150 000 euroa ja Katajamäen laajennuksen arvioitu hinta olisi 500 000 e. Kaavassa esitetty liityntäparkin toteutus on noin 10 000 000 euroa ja edes arvioidut Katajamäen tontin myyntitulot kerrostalotontiksi eivät investointia kattaisi. Katajamäessä pysäköinnin jatkaminen ei myöskää aiheuttaisi linja-autopysäkkien siirtämistä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Katajamäen sijainti ennen Helsingintien risteystä on ihanteellinen eri reittejä ajavien linja-autovuorojen kannalta.”

Indelning av röstningsområden, ändring

Stadsfullmäktige beslutade godkänna indelning av röstningsområden enligt stadsfullmäktiges förslag. Kevin Servin gjorde ett ändringsförslag. Förslaget förföll i brist på understöd.  

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.