Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 28.10.2020

Budgetändringar i budgeten för år 2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att social- och hälsovårdssektorns budget för år 2020 beviljas ett tilläggsanslag på 9 miljoner euro. Till statsandelsinkomster år 2020 läggs 8,3 miljoner euro och kommunalskatteintäkten minskas med 4 miljoner euro. Efter budgetändringarna är överskottet på räkenskapsperioden 2020 cirka 1,1 miljoner euro.

Coronavirusepidemin försvagar tydligt de influtna skatteinkomsterna år 2020. Också kommunalskatteintäkten försvagas tydligt, särskilt på grund av massiva permitteringar. Staden stöder kommuner och sjukvårdsdistrikt på grund av coronaläget och statligt stöd höjer statsandelsinkomster.

Finansledningen och social- och hälsovårdssektorn har i samarbete uppföljt social- och hälsovårdssektorns ekonomi mycket noggrant under år 2020. Redan i början av året var det klart att budgeten inte till alla delar kommer att täcka social- och hälsovårdens stigande kostnader. Dessutom har coronavirusepidemin ökat kostnaderna märkbart.

Våren 2020 gjordes det en budgetändring genom vilken 2,2 miljoner euro riktades till social- och hälsovårdssektorn. Det har gjorts olika prognosmodeller av det ekonomiska utfallet år 2020 och den aktuella prognosen visar ett anslagsbehov på uppskattningsvis nio miljoner euro för resten av året.

Det största anslagsbehovet inom hela sektorn gäller köp av tjänster och personalutgifter. De direkta tilläggskostnaderna som coronaviruset orsakar utgör cirka 2,5 miljoner euro av anslagsbehovet. Kostnader som indirekt anknyter till coronaviruset är ändå påtagligt större när coronan i stor utsträckning har påverkat sektorns verksamhet och arbetsuppgifter.

Barn- och familjetjänsternas behov av tilläggsanslag förutses vara cirka 500 000 euro. Överskridningen gäller öppenvården, slutenvården och eftervården inom barnskyddet. Besparingarna enligt programmet för hållbar ekonomi minskar den totala överskridningen inom barn- och familjetjänsterna. Inom vuxentjänster förutses en budgetöverskridning på cirka 2,2 miljoner euro. De centralaste överskridningarna utgörs av hälsostationen och vårdartiklar. Äldreomsorgen och handikappservicen förutses överskrida budgeten med cirka 4,2 miljoner euro. Upp till 30 % av överskridningen beror på coronan. De centralaste överskridningarna utgörs av personalkostnader (2,2 miljoner euro), serviceboende, öppentjänster i specialomsorger, vårdartiklar och hyror. Specialsjukvårdskostnaderna förutses överskridas med cirka 3,2 %, dvs. med cirka två miljoner euro från det budgeterade.

Uppdatering av stadsstrategins indikatorer 2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna en kompletterad uppdatering av stadsstrategins indikatorer 2020 som publiceras på stadens webbplats.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.