Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 31.3.2021

Plan för genomförande av markanvändning 2021–2025

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2021–2025 för kännedom.

I planen för genomförande av markanvändning anges för de följande fem åren tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som uppstår i processens olika skeden och inkomsterna från tomtförsäljning och tomtarrende. Med planen strävas efter att garantera att resurserna är rätt dimensionerade och finansieringen rätt tidsplanerad. Också de finansiella förutsättningarna för de ställda målen kan bedömas i planen. Planen för genomförande av markanvändning är ett arbetsredskap för planering av stadsutvecklingens verksamhet och ekonomi.

Beslut om delegering

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna förteckningen över delegeringsbeslut för kännedom. 

Enligt Borgå stads förvaltningsstadga kan ett organ eller en tjänsteinnehavare besluta överlåta den beslutanderätt som i en instruktion överlåtits till organet eller tjänsteinnehavaren, till en underordnad tjänsteinnehavare. Förteckningen ges fullmäktige för kännedom varje år.

Val av en ny ledamot till regionala räddningsnämnden i östra Nyland och utnämning av vice ordförande

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja Anna-Mari Eloranta till ledamot i regionala räddningsnämnden i östra Nyland och utnämnde henne till den nya vice ordföranden för regionala räddningsnämnden i östra Nyland.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.