Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar beviljande av lån till Borgå Energi Ab i ett exceptionellt marknadsläge samt ändring av intäktföringsmålet

Stadsstyrelsen behandlar måndagen den 31 oktober två ärenden som gäller Borgå Energi Ab:s verksamhet och som föranleds av det exceptionella läget på elmarknaden.

Porvoon kaupungin tunnus.

Besluten förutsätter ändringar i stadens budget för år 2022, så beslutsärenden kommer att behandlas i stadsfullmäktige den 12 november efter att de har behandlats i stadsstyrelsen.

Beviljande av kortfristigt lån i ett exceptionellt läge

Borgå Energi Ab fungerar i dagsläget i ett mycket utmanande marknadsläge där marknadselens förutsebarhet är svag och prisvariationer mycket kraftiga.

Bolaget har begärt staden om möjlighet att lyfta ett kortfristigt lån från stadens kassa under tiden 1.12.2022–30.4.2023, om det exceptionella läget på elmarknaden förutsätter det. Lån ska lyftas bara i absolut extremt fall för att säkra bolagets likviditet och att trygga verksamheten. Lånebeloppet ska vara högst 30 miljoner euro.

Beslutsförslaget är att bolagets begäran godkänns. Av lånet bör det tas ut en marknadsbaserad ränta enligt stadens borgens- och utlåningspolicy.

– Syftet med lånearrangemanget med Borgå stad är att vara ett reservsystem som säkrar mot elmarknadens helt oförutsebart beteende och dess konsekvenser för kortfristiga finansieringsbehov. Även om Borgå energis ekonomiska läge och likviditet är goda ska bolaget och staden som dess ägare förbereda sig för extrema situationer, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

Lånearrangemanget äventyrar inte stadens betalningsförmåga eller förmåga att sköta stadens uppgifter och skyldigheter.

Ändring av intäktsföringsmålet för år 2022

I budgeten för år 2022 har det för Borgå Energi Ab ställts ett mål med intäktsföring på fyra procent räknat av omsättningen, en soliditetsgrad på över 20 procent samt mål som gäller en kolneutral elförsäljning och bruket av förnybara bränslen. Motsvarande mål har ingått i stadens budget redan i flera år.

Beslutsförslaget som stadsstyrelsen ska behandla är att det nya intäktsföringsmålet för Borgå Energi Ab i stadens budget år 2022 ska vara en utdelning på 2,4 miljoner euro till staden. Summan motsvarar det eurobelopp som vid budgetberedningen uppskattades vara utdelningen.

– I fråga om intäktsföringsmålet har man redan tidigare identifierat att ett schablonmässigt mål på fyra procent av omsättningen inte t.ex. uppmuntrar att öka verksamhet med låg täckning, konstaterar Rainio.

– Ett schablonmässigt intäktsföringsmål fungerar inte heller i det exceptionella läget som råder år 2022. På grund av läget på elmarknaden stiger bolagets omsättning i år märkbart men kostnaderna stiger ungefär i samma takt.