Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar förvaltningsstadgan

Beredningen av stadens organisationsreform har kommit till ett skede där stadens förvaltningsstadga omarbetas så, att den motsvarar den nya organisationsstrukturen. Stadsstyrelsen inleder behandlingen av förvaltningsstadgan vid sitt möte den 21 november. Fullmäktige ska ta beslut om förvaltningsstadgan den 14 december. Förvaltningsstadgan innehåller de viktigaste bestämmelserna om stadens besluts- och mötesförfarande och om stadens förvaltning.

– Social- och hälsovårdsväsendet och räddningsverket övergår till välfärdsområdet vid årsskiftet. Antalet anställda hos staden minskar och samtidigt förändras stadens uppgifter markant. Uppgifter som har med invånarnas välmående och främjande av regionens livskraft att göra framhävs och koncernstyrningens betydelse ökar. Den nya organisationen ska vid sidan av dessa förändringar kunna bemöta de krav som den nya stadsstrategin ställer, beskriver förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

– Den nuvarande förvaltningsstadgan har varit fungerande. I befogenheter har det med anledning av den nya organisationsstrukturen gjorts tillägg och preciseringar. Vi föreslår m.a.o. bara sådana ändringar som direkt anknyter till organisationsreformen. I reformen av förvaltningsstadgan har man ändå beaktat Kommunförbundets mallstadga från år 2020. Dessutom korrigeras det några detaljer med anledning av ändringar i lagstiftningen, fortsätter Lenkkeri.

En ny sektor för livskraft och en koncernsektion

Den nya operativa organisationen har fyra sektorer: en sektor för koncerntjänster, en sektor för stadsutveckling, en sektor för växande och lärande och en ny sektor för livskraft. Den politiska organisationens struktur motsvarar den operativa organisationen, dvs. sektorn för livskraft motsvaras av en ny livskraftsnämnd. Under stadsstyrelsen lyder dessutom en ny koncernsektion som stärker koncernstyrningen.

Till sektorn för livskraft har det samlats närings- och sysselsättningsärenden, turism och evenemang, fritidstjänster, dvs. motion, bibliotek, ungdom och kultur samt tjänster för kontinuerligt lärande, alltså musikinstitutet, konstskolan och medborgarinstitutet.

– Livskraftsnämndens uppgifter och befogenheter är nästan till alla delar nya. Karaktäristiskt för nämndens verksamhet är styrning av verksamheten, övervakning och samarbete med intressentgrupper, såsom företagen i stället för att nämnden skulle utöva offentlig makt, beskriver Lenkkeri.

Stadsstyrelsens koncernsektion styr stadens dottersammanslutningar och ser till att de agerar enligt mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har ställt och enligt stadsstrategin.

– Största delen av sektionens uppgifter har naturligtvis överförts från stadsstyrelsen som i dagsläget ansvarar för all koncernstyrning som hör till förtroendevalda.

Beslut om elevupptagningsområden och timresursen ska fattas på nämndnivån

I förvaltningsstadgan föreslås också en ändring som ska precisera befogenheterna mellan nämnden för växande och lärande och utbildningssektionerna. I fortsättningen ska sektionerna styra och övervaka undervisningsverksamheten men beslut om elevupptagningsområden och timresursen fattas på nämndnivån.

– När nämnden fattar beslut om gäller servicenätets struktur ska den också beakta de principiella linjer som stadsstyrelsen har stakat ut. Till nämnden hör i regel dessutom alla sådana ärenden som gäller båda utbildningssektioner, berättar Lenkkeri.

– Antalet barn kommer att minska märkbart under kommande år men utvecklingen är ojämn i olika områden. Det är viktigt att kunna jämna elevströmmar och lokalitetslösningar och göra dem jämlikare, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– I fortsättningen skulle lokalerna i en viss skola kanske kunna användas av båda språkgrupper, såväl små barn som skolelever. Utbildningssektionerna ska utföra viktigt beredande arbete och komma med förslag också i fortsättningen, men det är vettigt att besluten om elevupptagningsområden och timresursen fattas gemensamt på nämndnivån, poängterar Gustafsson.

Stadsdirektörens budgetförslag för nästa år baserar sig på den nya föreslagna organisationsstrukturen. Budgetboken beskriver närmare de nya sektorernas serviceområden och deras uppgifter. Fullmäktige ska också besluta om budgeten vid sitt möte i december.