Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar reklamationen av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu

Stadsstyrelsen behandlar den 10 februari ärendet som gäller reklamationen av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu. Staden har beställt en utredning av ärendet av en utomstående expert. Utredningen visar att det inte lönar sig att föra vidare ärendet, vilket också är stadsdirektörens beslutsförslag.

Stadsstyrelsen behandlar den 10 februari ärendet som gäller reklamationen av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu. Staden har beställt en utredning av ärendet av en utomstående expert. Utredningen visar att det inte lönar sig att föra vidare ärendet, vilket också är stadsdirektörens beslutsförslag.

Borgå stad gjorde i maj 2019 en reklamation av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu som blev färdig år 2009. I fastighetsbesiktningen som gjordes år 2019 upptäckte man renoveringsbehov och brister av vilka en del kan ha samband med sådant som hände under byggtiden.

FCG Design och planering Ab har gått igenom dokumentationen under byggtiden och konstaterar att man utifrån observationerna i dokumentationen inte direkt kan fastställa ett orsakssamband mellan brister i fukthanteringen på byggarbetsplatsen och/eller byggplaner med fuktskador som försvagar kvaliteten på inomhusluften. I genomgången konstateras det att väderskyddet, fukthanteringen och planerna mötte flera utmaningar under byggtiden.

– Enligt dokumentationen fanns det utmaningar, till exempel efter snöstormen i november år 2008 när väderskydden brast under stormen och även inomhuslokalerna var täckta av snö. Stadens byggarbetsövervakare reagerade på situationen och gick igenom ärenden med entreprenören som gjorde förbättringar och reparationer. Bland annat mögliga gipsplattor byttes till nya. Det kan vara omöjligt att påvisa att korrigerande åtgärder i situationer som denna inte skulle ha varit tillräckliga eller att staden inte skulle ha haft all relevant information om byggtiden när den tog emot byggnaden, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

– Att föra ärendet i domstolen är utmanande och dyrt och det är mycket osannolikt att byggentreprenören skulle betala ersättningar. Bevisbördan ligger hos staden som borde påvisa entreprenörens grova vållande och dessutom påvisa att staden inte skulle ha haft möjlighet att upptäcka felen, säger stadsjurist Olli Ojanperä.

Sedan år 2015 har staden fäst särskild vikt vid kvalitetskontroll på byggarbetsplatser och ett sunt byggande. Bland annat alla tak- och fasadarbeten utförs under ett väderskydd, en sakkunnig för sunda hus (konceptet Terve talo) går igenom byggplanerna och gör kontrollbesök under byggtiden och byggnadens täthet mäts innan den blir färdig.

Renoveringarna i Albert Edelfeltin koulu har kommit i gång. Enligt FCG:s uppskattning kommer renoveringen av brister som upptäcktes i fastighetsbesiktningen att kosta cirka 1,8 miljoner euro. I samband med renoveringen utförs det också underhållsreparationer, vilkas andel är cirka 360 000 euro.

Mera information:
stadsjurist Olli Ojanperä
olli.ojanpera@porvoo.fi
tfn 050 574 8018

toimitilajohtaja Mikko Silvast
mikko.silvast@porvoo.fi
tfn 040 825 1570