Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar tillsättande av tjänst som biträdande stadsdirektör

Stadsstyrelsen behandlar vid sitt möte den 26 februari behörighetskraven för tjänsten som biträdande stadsdirektör samt ledigförklarande av tjänsten från och med 12 mars. Tjänsten tillsätts för sju år. Stadsfullmäktige beslutar om valet av biträdande stadsdirektör.

Porvoon kaupungin tunnus.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz tidsbestämda tjänsteperiod går ut 31.12.2024. I direktörsavtalet som staden ingick med biträdande stadsdirektören har parterna förbundit sig till att arbetsgivarens representanter och biträdande stadsdirektören senast ett år innan tjänsteperioden löper ut förhandlar om möjligheten att fortsätta till en följande period samt avtalar om inledande av rekryteringsprocessen, dess former och tidpunkt.

– Stadsstyrelsens presidier har fört de förhandlingar som ingår i direktörsavtalet med biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i december 2023, och då konstaterat att vi är nöjda med hans arbete som biträdande stadsdirektör. Han har starkt understöd även i fullmäktigegrupperna. Under förhandlingar kom vi överens om att rekryteringsprocessen påbörjas i februari–mars, berättar stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi.

Stadsstyrelsen förklarar tjänsten ledig eftersom tjänster enligt lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden alltid förutsätter ett offentligt ansökningsförfarande.

Biträdande stadsdirektören fungerar som stadsdirektörens ordinarie ställföreträdare och representerar också staden med stadsdirektörens befogenheter när denne är förhindrad. Dessutom är biträdande stadsdirektören sektordirektör för livskraftssektorn.

Som behörighetsvillkor för tjänsten som biträdande stadsdirektör föreslås högre högskoleexamen, kännedom om näringslivet, erfarenhet av utvecklingsarbete, god ledarförmåga, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och i enlighet med språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningsinnehavare goda muntliga kunskaper i finska och svenska och goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt kunskaper i läsförståelse av det andra inhemska språket.