Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen beslutar om beredningsansvariga för organisationsreformen

Stadsfullmäktige beslutade i juni om den politiska organisationen, sektorer och serviceområden som ingår i stadens nya organisation.

Ilmakuva Rihkamatorista.

– Beredningen av organisationsreformen fortsätter under hösten. Samtidigt måste budgeten för nästa år beredas samt en ny förvaltningsstadga där organisationens struktur, förfaranden i beslutsfattandet och förvaltningen samt befogenheterna beskrivs närmare. Vi behöver tillräckligt tid för beredningen, så att dessa kan samordnas i fråga om hela organisationen, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Avsikten är att fullmäktige godkänner den nya förvaltningsstadgan och budgeten för nästa år i december.  

Stadsstyrelsen beslutar vid sitt möte den 15 augusti om valet av beredningsansvariga för organisationsreformen. Beredningsansvaret fördelas i stadsutvecklingen på två personer för att säkerställa att även större stadsutvecklingsprojekt framskrider. Stadsdirektören föreslår att till beredningsansvariga för de nya sektorerna väljs:

  • koncerntjänster, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
  • livskraft, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
  • stadsutveckling, stadsplaneringschef Dan Mollgren och tomtchef Pekka Söyrilä
  • växande och lärande, bildningsdirektör Sari Gustafsson

De beredningsansvariga vid sektorerna har till uppgift att lägga fram förslag om sektorernas mera detaljerade enhetsstruktur och organisation samt gällande sektorns budget. De beredningsansvariga deltar också i beredningen av förvaltningsstadgan.

De beredningsansvarigas uppdrag är tidsbundet och utförs huvudsakligen vid sidan av eget arbete och slutar vid årsskiftet. De beredningsansvariga bistås av sektorernas egna beredningsgrupper. Beredningen görs i tätt samarbete med ledningsgrupperna, de närmaste cheferna och de anställda. Information om beredningen ges till personalen bland annat i samband med informationsmöten med de närmaste cheferna och vid personalens informationsmöten, vid arbetsplatsmöten, i intranätet och i de anställdas interna nyhetsbrev Veckoinfo. 

De beredningsansvariga rapporterar till stadsdirektören och centraliserat till stadsstyrelsen om hur arbetet framskrider. Stadsstyrelsen fungerar som politisk styrgrupp för organisationsreformen. Hur arbetet framskrider behandlas också i nämnderna. – Beredningen av organisationsreformen kräver en stor arbetsinsats också av den övriga tjänsteinnehavarorganisationen. Beredningen kan kräva extra resurser för att vi kan trygga stadens normala verksamhet och beslutsfattande under beredningstiden. Beslut om eventuella extra resurser fattas särskilt fall för fall, berättar Jukka-Pekka Ujula.