Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar utnämnande av ett temporärt beredningsorgan för Östra Nylands välfärdsområde

Stadsstyrelsen i Borgå beslutar på måndagen den 23 augusti om utnämnande av ett temporärt beredningsorgan för Östra Nylands välfärdsområde. De övriga kommunerna i välfärdsområdet har befullmäktigat Borgå stad att besluta om det temporära beredningsorganets sammansättning utifrån kommunernas förslag.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutar på måndagen den 23 augusti om utnämnande av ett temporärt beredningsorgan för Östra Nylands välfärdsområde. De övriga kommunerna i välfärdsområdet har befullmäktigat Borgå stad att besluta om det temporära beredningsorganets sammansättning utifrån kommunernas förslag.

Lagarna om inrättande av välfärdsområden stadfästes i slutet av juni. I reformen överförs social- och hälsovårdstjänster som kommunerna ansvarar för och räddningsväsendets tjänster till välfärdsområdet. För Askolas, Borgås, Lappträsks, Lovisas, Mörskoms, Pukkilas och Sibbos tjänster ansvarar fr.o.m. 1.1.2023 Östra Nylands välfärdsområde.

Det tillfälliga beredningsorganet ansvarar för förberedelser för inledande av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning till dess att områdesfullmäktige har valts och områdesstyrelsen som områdesfullmäktige tillsätter har inlett sin verksamhet. Finansministeriet ska underrättas om tillsättandet av beredningsorganet senast 1.9.2021.

Utifrån kommunernas förslag och diskussioner med kommunerna föreslår stadsdirektören stadsstyrelsen att det tillfälliga beredningsorganet ska ha 14 ledamöter och en ordförande:

  • Borgå 4 mandat + separat mandat som ordförande: Olli Ojanperä, Katja Blomberg, Annika Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie Silvennoinen
  • Sibbo 2 mandat: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
  • Lovisa 2 mandat: Carita Schröder, Marko Perttilä
  • Askola 1 mandat: Ilona Koskenniemi
  • Lappträsk 1 mandat: Tiia Gustavson
  • Pukkila 1 mandat: Juha Rehula
  • Mörskom 1 mandat: Matti Latva-Pirilä
  • Räddningsväsendet 1 mandat: Peter Johansson
  • specialomsorgsdistriktet 1 mandat: Sampo Salo

Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen befullmäktigar Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen att sammankalla det första mötet och föreslår att hon ska bli beredningsorganets ordförande och Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko vice ordförande.

Borgå stad erbjuder behövliga lokaler till beredningsorganets personal och sörjer för att i övrigt säkra organets arbetsmöjligheter genom att erbjuda administrativt stöd, bl.a. genom att sörja för beredningsorganets personal- och ekonomiförvaltning. Verksamhetens kostnader ska till 100 procent täckas med anslag som staten anvisar och bygga på en separat bokföring, och Borgå stad anvisar inte sin egen finansiering till verksamheten. Beredningsorganet svarar för sin egen budget och att den räcker till det aktuella uppdraget.

Stadsdirektören föreslår dessutom att Borgå stad underrättar beredningsorganet om att staden inte överför andra verksamheter till välfärdsområdet än de som särskilt bestäms i lagen.