Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 12.4.2021

Personalrapport 2020

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2020 och sända den till stadsfullmäktige för kännedom.

Personalrapporten visar att coronapandemin inte ökade antalet anställda hos staden, personalens hälsorelaterade frånvarodagar och inte heller övertidsarbeten. Coronapandemin och förebyggande av dess spridning syntes på mycket olika sätt på stadens sektorer. Samtidigt när arbetsmängden ökade hos vissa anställda, minskade eller slutade arbetet helt på någon annan arbetsplats. När pandemin fortfarande pågår har staden strävat efter att normalisera serviceutbudet och antalet digitala tjänster har ökats. Även om coronaepidemin i betydlig mån påverkade arbetet i kommunen, syns det inte i uppgifterna som rapporteras om personalen.

Belöning av personalen för 2020 års arbetsinsats

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt belöna stadens personal för 2020 års arbetsinsats enligt stadsdirektörens förslag.

Stadens personal belönas med att alla anställda ges en extra ledig dag eller motions- och kultursedlar för ett värde av hundra euro. Räddningsverkets personal belönas med motions- och kultursedlar.

Svar på fullmäktigemotion om byggande av cykelbana på det gamla järnvägsspåret från Andersböle och Hindhår till Borgå

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge stadsutvecklingsnämndens förslag som sitt svar på Juha Kittiläs motion.

Elin Blomqvist-Valtonen lämnade en protokollsanteckning: ”28.9.2020 on myös jätetty aloite Kuninkaantien turvallisuuden parantamiseksi Hinthaaran alueella. Aloitteessa esitetään, että Porvoo käynnistää Hinthaaran osalta kylätie ideasuunnitelman laatimisen tien turvallisuuden parantamiseksi. Aloite tulisi käsitellä pikaisella aikataululla, jotta Kuninkaantien turvallisuutta voidaan parantaa.”

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f:s vårmöte

Föreningen håller sitt stadgeenliga vårmöte 22.4.2021.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse Mirja Suhonen som sin representant till föreningens vårmöte. Stadsstyrelsen meddelade till sin representant att det inte finns något att anmärka om föredragningslistan.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.