Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Sektorernas driftsekonomiska budgetöverskridningar 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att överskrida anslagen för driftsekonomin 2022 beviljas:

  • social- och hälsovårdssektorn, driftsbudget 1 500 000 €
  • bildningssektorn, driftsbudget 300 000 €

Ändringar i budgeten för år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att budgetändringar görs i stadens budget för år 2023 enligt beslutsförslaget. Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2022.

Investeringsanslagen för lokaler höjs totalt med 350 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022. Investeringsanslaget för stadsinfrastrukturen höjs med 1 380 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022. Investeringsanslaget för växande och lärande höjs med 35 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022.

Årsklocka för den ekonomiska planeringen och uppföljningen 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna årsklockan för år 2023. Årsklockan innehåller de centrala uppgifterna för den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Årsklockan ger en tidsplan för behandlingen av förra årets bokslut, uppföljningen av budgeten för det innevarande året samt beredningen av det kommande årets budget och ekonomiplan.

  • Stadsstyrelsen beslutar i maj om anvisningar om upprättande av budgeten för år 2024 och den egentliga budgetramen. Nämndernas förslag med motiveringar ska vara färdiga senast den 27 september.
  • Stadsdirektörens budget- och ekonomiplanförslag offentliggörs i oktober, varefter stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget vid sina möten i oktober. Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt skattesatser i november.
  • Bokslutet, revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 behandlas vid stadsfullmäktiges möte i juni.
  • Stadens delårsrapportering sker kvartalsvis. Uppföljningsrapporterna om ekonomi och verksamhet under det innevarande året framläggs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige enligt lägen i slutet av mars, juni och september. Dottersammanslutningarna rapporterar om sin ekonomi och verksamhet till stadsstyrelsen och koncernsektionen varje kvartal.

Tillsättande av valnämnder (Riksdagsval 2023)

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja valnämnderna och valbestyrelse enligt beslutsförslaget.

Man tog bort följande felaktiga satsen från föredragningslistan: ”Make eller maka, barn, syskon eller föräldrar till en kandidat i riksdagsvalet som är ledamot i valnämnden får inte vara ett sådant valbiträde som avses i 73 § 2 mom. i vallagen.”

Val av ledamöter till uppbådsnämnden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja ledamöterna och ersättarna i uppbådsnämnden för år 2023:

  • Petra Backman, ersättare Karin Rejman
  • Jarmo Veijalainen, ersättare Paavo Piiroinen

Inbjudan till vänorten Viljandis Hansadagar 2-4.6.2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Pasi Siltakorpi som representant till Hansadagarna i Viljandi 2-4.6.2023.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.