Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.9.2021

Val av direktionen för Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse för sin mandatperiod ledamöter och deras personliga ersättare i direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa.

  • Mirja Suhonen, ordförande, ersättare Krista Virta
  • Jaqueline Utujije-Habiyakare, vice ordförande, ersättare Ingalill Tuomolin
  • Jari Heiskanen, ersättare Joonas Dachinger

Enligt förvaltnings- och verksamhetsstadgan väljer stadsstyrelsen för sin mandatperiod fem ledamöter och deras personliga ersättare i direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa. Två ledamöter och ersättare väljs på förslag av Sibbo kommun. Stadsstyrelsen utser också en ordförande och en vice ordförande bland de ordinarie ledamöterna.

Sibbo kommunfullmäktige har vid sitt möte 6.9.2021 utsett följande ledamöter och deras personliga ersättare:

  • Christer Silén, ersättare, Bodil Weckström
  • Suvi Vuoksenranta, ersättare Tommi Hänninen

Val av representanter till Borgånejdens bostadsstiftelses styrelse

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse tre ledamöter som representanter för Borgå stad till Borgånejdens bostadsstiftelses styrelse och välja styrelsens ordförande bland dem.

  • Johan Nyholm, ordförande
  • Joel Karvinen
  • Vilhelmiina Eskola

Utlåtande on regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter och vissa lagar som har samband med den

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning ge ett utlåtande om lagändringarna. Ett utkast till en regeringsproposition om en lagändring är på remiss i tjänsten lausuntopalvelu.fi t.o.m. 15.9.2021.

Stadsdirektören preciserade sitt förslag. Han tillade en sats till sammanfattningen (tredje kapitel, sista sats): ”Porvoon kaupunki esittääkin, että maan hallitus kehittää lunastusmenetelmään liittyviä prosesseja nykyistä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi.”

Elin Blomqvist-Valtonen föreslog att man tar bort tre satser från utlåtandet (bilaga, rött). Stadsdirektörens förslag vann över Elin Blomqvist-Valtonens förslag med rösterna  8 (Jorma Wiitakorpi, Kevin Servin, Nea Hjelt, Tuuli Hirvilammi, Tapani Eskola, Nina Uski, Anette Karlsson, Matti Valasti) – 5 (Frida Sigfrids, Bodil Lund, Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström).

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.