Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 17.2.2020

Sektorernas driftsekonomiska budgetöverskridningar 2019

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att social- och hälsovårdssektorn beviljas rätt att överskrida sin budget för år 2019 med 4,6 miljoner euro och koncernförvaltningen beviljas rätt att överskrida sin budget för år 2019 med 1,3 miljoner euro.

Ändring av detaljplan, Västra åstrands daghem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget till detaljplaneändring för Västra åstrandens daghem enligt stadsdirektörens förslag. 

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadens representanter till sammanslutningars styrelser och övriga förvaltningsorgan. Arvodena följer den av stadsstyrelsen år 2019 godkända linjen.

Sammanslutningarnas gamla styrelser fortsätter förutom följande ändringar: 

  • Anne Wetterstrand valdes till Careeria Oy:s styrelse i stället för Jaakko Westerlund
  • Man gjorde också några preciseringar till Careeria Oy:s dotterbolags styrelsen. 

Årslocka för den ekonomiska planeringen och uppföljningen 2020 samt preliminär budgetram 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna årsklockan för år 2020 och anteckna den preliminära budgetramen för kännedom.

Årsklockan innehåller de centrala uppgifterna för den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Årsklockan ger en tidsplan för behandlingen av förra årets bokslut, uppföljningen av budgeten för det innevarande året samt beredningen av det kommande årets budget och ekonomiplan. 

Planeringen och prognostiseringen av ekonomin har utvecklats så, att man redan i februari utarbetar en preliminär budgetram för år 2021 som är en utgångspunkt för ekonomisk planering.

Stadsstyrelsen beslutar om anvisningar för upprättande av budget och den egentliga budgetramen i maj. Nämndernas förslag med motiveringar ska vara klara senast den 18 september. Stadsdirektörens budget- och ekonomiplanförslag offentliggörs i mitten av oktober, varefter stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget vid sina möten i oktober. Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt kommunalskatte- och fastighetsskattesatser i november.

Bokslutet, revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2019 behandlas på stadsfullmäktiges möte i juni.  

De rapporter som följer upp ekonomin och verksamheten under detta år presenteras för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige utifrån läget i slutet av april och augusti. Dottersammanslutningarna rapporterar om sin ekonomi och verksamhet till stadsstyrelsen varje kvartal. Vid sidan av årsklockans tidsplan får stadsstyrelsen varje månad till sin behandling en rapport om hur stadens ekonomiska läge har utvecklats.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen