Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 17.5.2021

Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025.

Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram har som vision att kommunerna i östra Nyland erbjuder sina invånare en så tillgänglig livsmiljö och framkomliga tjänster som möjligt.

Ändring av detaljplan, östra delen av Alexadersgatan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för behandling till stadsutvecklingsnämnden enligt Jaakko Jalonens förslag. Anders Rosengren deltog inte i behandlingen av ärendet.

Tillsättande av valnämnder, kommunalvalet 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Separata insamlingsställen för plastförpackningar i glesbygden

Med hänvisning till ett utlåtande från Kommunförbundet beslutade stadsstyrelsen enhälligt konstatera att budgeten för år 2021 inte kan verkställas till den del där det förutsätts att Kommuntekniken utvidgar plastinsamlingen till servicebyarna under det pågående året.

Stadsdirektören tog bort följande sats från sitt beslutsförslag: ”Stadsstyrelsen beslutar dessutom att ge det som sägs ovan som sitt utlåtande om fullmäktigemotionen om utvidgningen av plastinsamlingen till servicebyarna.” Stadsstyrelsen behandlar sitt svar till fullmäktigemotionen separat senare.

På sidan 27 i budgeten för år 2021 som stadsfullmäktige har godkänt står det i motiveringen av Kommunteknikens kostnader att insamlingsställen för plastförpackningar kommer att placeras i byarna år 2021. I bakgrunden till denna motivering ligger en fullmäktigemotion från september 2020 med fullmäktigeledamot Tuomas Kanervala som kontaktperson. I motionen har det föreslagits att Borgå stad placerar insamlingsställen för plastförpackningar i servicebyar i alla väderstreck.

Borgå stad har utrett stadens möjligheter att ordna plastinsamlingen i sitt område. I detta syfte har staden beställt ett utlåtande från Kommunförbundet. I utlåtandet fastställs det entydigt att avfallshanteringen som också innehåller plastinsamlingen är en avgiftsgrundad tjänst och staden kan inte ordna den med skattemedel.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.