Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 21.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Avtal om strategiskt samarbete mellan Östra Nylands kommuner och Östra Nylands välfärdsområde

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner avtalet om kommunernas och välfärdsområdets strategiska samarbete. Kevin Servin, Frida Sigfrids och Mikaela Nylander deltog inte i behandlingen av ärendet.

Lagstiftningen förutsätter att kommunerna och välfärdsområdena samarbetar. Välfärdsområdena och kommunerna har gemensamma invånare samt samarbetsbehov i fråga om tjänster som genomförs invånar- och klientspecifikt. Även för att upprätthålla säkerheten i Östra Nyland behövs samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdet. Samarbetet mellan Östra Nylands kommuner och Östra Nylands välfärdsområde sker förutom i det gemensamma klientarbetet även i gemensamma yrkesövergripande nätverk för operativt arbete samt i gemensamma forum mellan ledningsnivå och politisk ledning.

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att anteckna rapporten om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2023 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Budgetändringar i budgeten för år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023.

  • De uppskattade inkomsterna på stadsutvecklingssektorn minskas med 3 miljoner euro på grund av minskade inkomster från markförsäljningar.
  • Koncerntjänsternas verksamhetskostnader höjs med 2,5 miljoner euro för att täcka social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets räkningar som har kommit med dröjsmål samt överlåtelseförlusten som anknyter till överlåtelse av räddningsverkets materiel.
  • Stadsutvecklingssektorns investeringsanslag för fast egendom höjs med 2,5 miljoner euro.

Enligt budgeten 2023 är de uppskattade markförsäljningsinkomsterna i år 5,7 miljoner euro. Enligt en aktuell uppskattning kan inkomsterna från försäljning av mark år 2023 vara 2,5–3 miljoner euro. Fram till början av augusti har det kommit in cirka 2,3 miljoner euro. Enligt gällande tomtförsäljningsbeslut och föravtal kan det i slutet av året komma in cirka 4,5 miljoner euro i tomtförsäljningsinkomster men detta är mycket osannolikt. Det nuvarande marknadsläget är på grund av världsläget mycket svagt, bostäder köps inte och byggföretagen har det svårt till följd av den stigande kostnadsnivån. För en del av köp-/reserveringsbesluten har det begärts extra tid och eventuella köp kommer att ingås först nästa år.

Anläggningstillgångarna som övergick i samband med välfärdsområdesreformen överläts enligt genomförandelagen utan vederlag 1.1.2023 till Östra Nylands välfärdsområde. Beloppet på de övergående anläggningstillgångarna blev 1,8 miljoner euro. Summan bokfördes våren 2023 i staden som överlåtelseförlust i koncerntjänsternas verksamhetskostnader. Till följd av det ändrade tekniska bokföringssättet ska summan i budgeten reserveras som del av koncerntjänsternas verksamhetskostnader i stället för den tidigare permanenta värdenedgången som beaktades i budgeten. Efter att bokslutet blev färdigt har det kommit in räkningar från social- och hälsovårdssektorn och räddningsverkets leverantörer till ett värde av cirka 0,7 miljoner euro. Räkningarna gäller år 2022, så det ännu är staden som ska betala dem.

I budgeten för det pågående året 2023 har det reserverats en miljon euro för markanskaffning. Hittills har staden betalat cirka 220 000 euro för markanskaffning. Staden har dessutom avtalat om markköp för cirka 770 000 euro.

Borgå stad förhandlar med privata markägare om köp av ett markområde på cirka 75 hektar på stadens östra sida. Köpet fortskrider. Köpesumman skulle vara över en miljon euro. I och med markanskaffningen skulle staden äga mark på ett strategiskt viktigt område, med mycket planeringsmässigt tryck.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.