Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 22.1.2024

Porvoon kehäsymboli.

Rekrytering av tjänsten som stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt befullmäktiga beredningsgruppen att förintervjua de sökande och föreslå för stadsstyrelsen vilka kandidater som intervjuas för tjänsten. Stadsstyrelsen håller ett extra möte via Teams den 31.1.2024 för att välja ut vilka kandidater som intervjuas på mötet den 5.2.2024.

Försäljning av tomt för flervåningshus, Fabriksparkens trähus

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad säljer bostadstomten 638-22-459-2 till Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A. Köpesumman är 1 076 700 euro.

Samtidigt undertecknar Borgå stad ett arrendeavtal med vilket Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A (kvotdel 15/31) och Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 B (kvotdel 16/31) arrenderar tomten 638-22-451-8. Arrendetiden är 30 år. Arrendatorn betalar arrende som engångsersättning 500 euro.

I samband med köpebrevet och arrendeavtalet betalas också styckningskostnaderna för tomterna. Detta beslut gäller i 8 månader från att ha vunnit laga kraft.

Digiprogram 2024–2026

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna digiprogrammet och dess bilagor. Programmet är en fortsättning på det föregående digiprogrammet, som baserade sig på den föregående stadsstrategin. Digiprogrammet 2024–2026 innehåller delvis samma element som sin föregångare, men ett eget nytt tema är att stödja klimatmålen med hjälp av digitalisering.

Digiprogrammets tre teman är att:

  • Betjäna våra kunder i omfattande utsträckning med hjälp av människonära elektroniska tjänster
  • utnyttja digitaliseringen för att åstadkomma dagliga miljögärningar
  • automatisera verksamheten och göra den mer lättrörlig för att åstadkomma mer nyttig tidsanvändning.

Den vägkarta som finns som bilaga till digiprogrammet ska följas upp och uppdateras årligen av stadsstyrelsen.

Tillstånd att tillsätta en ledig befattning eller tjänst

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna tillsättandet av befattningar enligt förslaget.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.