Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 24.2.2021

Uppdatering av förvaltningsstadgan, organ som svarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att stadsfullmäktige vid sitt möte 24.2.2021 beslutar ta ändringen av förvaltningsstadgan brådskande upp till behandling och för godkännande.

Enligt ändringsförslaget delegeras beslutanderätten som hör till organet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar till stadsstyrelsen och stadsstyrelsen kan inom gränser som lagen tillåter delegera sin befogenhet till en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion.