Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 24.6.2024

Svar på fullmäktigemotion om ibruktagande av en etisk anmälningskanal

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna utlåtandet till miljöministeriet om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av klimatlagen.

I omröstningen vann stadsdirektörens förslag vann över Eeva Puromies förslag med rösterna 7 (Jorma Wiitakorpi, Bodil Lund, Johnny Holmström, Markku Välimäki, Johan Söderberg, Nina Uski, Kevin Servin) – 6 (Vilhelmiina Eskola, Eeva Puromies, Frida Sigfrids, Matti Valasti, Elin Blomqvist-Valtonen, Sami Ryynänen). Eeva Puromies föreslog att det sista stycket i utlåtandet ändras till ”Borgå stad motsätter sig regeringens förslag till lag om ändring av klimatlagen och efterlyser också att staten vidtar klimatåtgärder och stöder kommunerna i deras viktiga arbete.”

Servicenätet

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning återremittera ärendet till ny beredning.,

I omröstningen förlorade stadsdirektörens förslag med rösterna 6 (Markku Välimäki, Vilhelmiina Eskola, Jorma Wiitakorpi, Matti Valasti, Nina Uski, Sami Ryynänen) – 7 (Kevin Servin, Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Eeva Puromies) mot Elin Blomqvist-Valtonens förslag. Blomqvist-Valtonen föreslog att ärendet återremitteras till ny beredning.

Borgå parkgatas konstprogram

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Borgå parkgatas konstprogram.

Borgå stadsplanering och kulturtjänster har utarbetat konstprogrammet för Borgå parkgata i samarbete år 2023. Konstprogrammet fastslår målsättningarna med konsten, huvudprinciperna för placering av konst, teman och tyngdpunkter. Goda erfarenheter av genomförandet av konstprogrammet på Västra åstranden uppmuntrar till att konst också blir en del av planeringen av Borgå parkgata.

Förverkligande av Borgå parkgata siktar på en upplevelserik och intressant omgivning. Till detta mål svarar för sin del en konst av hög kvalitet, som blir en bestående del av Borgå parkgatan.

På Västra åstranden samt vid Borgå parkgata fastställs konstskyldigheten enligt kvadratmeter av byggrätten. Konstskyldigheten för Borgå parkgata följer praxis för Västra åstranden och är 22 € / m²-vy. Beloppet gäller fram till 2028, varefter det justeras vart femte år. I praktiken faktureras en skild konstpeng i samband tomtköpet, som möjliggör förverkligande av konstprogrammet.

Inrättande av tjänsten som chef för integrationsutbildningarna samt två tjänster som lärare i finska som andra språk

Stadsstyrelsen beslutade att det inrättas en fast tjänst som chef för integrationsutbildningarna från och med 1.9.2024 och två ordinarie lärartjänster i finska som andra språk (S2) från och med 1.1.2025.

Kevin Servin föreslog, att chefstjänsten inte inrättas. Förslaget förföll i brist på understöd.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.

Rättelse 24.6.2024 kl. 21.23. Vid ärendet Servicenätet saknades Sami Ryynänens namn i röstningsresultatet.