Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 25.10.2021

Utnämning av arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt tillsätta arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå för stadsstyrelsens mandatperiod på följande sätt:

 • stadsplaneringschef Dan Mollgren,
 • arbetsgruppens sekreterare som representerar stadsplaneringen Emilia Saatsi,
 • en representant för Borgå museum
 • en representant för Museiverket.

Dessutom utsåg stadsstyrelsen fyra förtroendevalda till arbetsgruppen:

 • Timo Kouki (orförande)
 • Pontus Mattsson (vice ordförande)
 • Riikka Lintukangas
 • Sara Malve-Ahlroth

Arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå har till uppgift att ge utlåtanden om tillståndspliktiga projekt i stadsdel 1, dvs. Gamla Borgå. Arbetsgruppen kan också yttra sig om åtgärder som nödvändigtvis inte kräver tillstånd men som annars är betydelsefulla. Arbetsgruppen har till uppgift att samordna avgivande av sakkunnigutlåtanden och på detta sätt möjliggöra sakkunniga parternas samarbete och å andra sidan försnabba och förtydliga tillståndsförfaranden som gäller Gamla Borgå.

Hyrbara elementbyggnader, Sarastia oy, ramarrangemang

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till Sarastia Oy:s avtal om hyrbara elementbyggnader för tiden 1.11.2021-30.9.2025.

Sarastia Oy har konkurrensutsatt ett ramarrangemang med flera leverantörer. Arrangemanget gäller flyttbara elementbyggnader för modulbyggande för tillfälligt eller mera permanent bruk.

Leverantörer som valdes till ramarrangemanget:

 • Adapteo Finland Oy
 • Elementit-E Oy
 • Fixcel Group Oy
 • Parmaco Oy
 • Teijo-Talot Oy

Ramarrangemanget skapar yttre villkor för byggnader, byggande och tilläggsentreprenader och tilläggstjänster som eventuellt beställs av leverantören. Byggnaderna upphandlas med en förenklad konkurrensutsättning där beställaren definierar byggnadens rumsprogram och användningsändamål samt gränssnitten i ansvaren för entreprenaden.

Beställaren kan också kräva en s.k. nycklarna i handen-entreprenad av leverantören, då leverantören också svarar för röjnings-, grund- och grundläggningsarbeten och för installering av kommunaltekniken. Byggnaderna kan hyras, leasinghyras eller köpas med medel som finns i beställarens balansräkning.Längden av hyresavtalen som ingås inom ramarrangemanget kan fritt bestämmas av beställaren.

Ramavtalet skapar en tydlig ram för upphandlingar och försnabbar och förenklar upphandlingsprocessen. Leverantörernas bakgrunder har redan kontrollerats och det finns inget minimikrav på anbudstiden i den förenklade konkurrensutsättningen. De valda leverantörerna har en lösning för ett kortvarigt, under fem (5) år, behov av tillfälliga lokaler och en långtidslösning av permanent karaktär som betalas med medel i egen balansräkning eller vid behov med en leasingmodell.

Val av representanter av till föreningen Nylands friluftsområdens delegation 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse två ledamöter och deras personliga ersättare i föreningen Nylands friluftsområdens delegation. 

 • Aleksi Lehtonen, ersättare Gunilla Partanen
 • Anne Hornberg-Franck, ersättare Mika Seikku

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.