Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 25.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Godkännande av bokslutet för år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna bokslutet 2023 för sin del och förbinder sig att underteckna bokslutet.
Stadsdirektören lade under mötet till meningen: ”Resultatet innehåller en nödvändig reservation på fem miljoner euro för kostnaderna för rengörandet av Kattsundsvägens område.”
Bokslutets resultat för år 2023 är 21 330 785,62 euro, vilket består av följande poster:

  • Staden utan de separata enheterna 19 147 251,22 €
  • Affärsverket Borgå vatten 1 584 961,78 €
  • Affärsverket Borgå kost- och städtjänster 470 517,43 €
  • Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa 128 055,19 €

Stadsstyrelsen föreslår att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2023 sker enligt följande:

  • Från markanskaffningsfonden tas ut 2 829 464,87 euro, i enlighet med stadgarna.
  • Till markanskaffningsfonden överförs ytterligare 5 000 000,00 euro.
  • Till resultatet läggs 422 408,83 euro som en minskning av avskrivningsdifferensen.
  • Räkenskapsperiodens överskott 19 582 658,32 euro överförs i innevarande års bokföring till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Bokslutet ges till revisorn för revision och till revisionsnämnden för utarbetande av en revisionsberättelse.
Stadsstyrelsen berättigar finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige. Om uppgifterna i bokslutet till väsentliga delar kompletteras eller korrigeras, sänds de ändrade uppgifterna till stadsstyrelsen för kännedom innan bokslutet godkänns i fullmäktige.

Verksamhetsberättelserna för året 2023 och verksamhetsplaner för året 2024 av äldre- och handikappråd

Stadsstyrelsen antecknar verksamhetsberättelserna för året 2023 och verksamhetsplaner för året 2024 av äldre- och handikappråden för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.