Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.11.2023

Porvoon kehäsymboli.

Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna det uppdaterade avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter. Stadsstyrelsen sänder det uppdaterade avtalet till Mörskom och andra kommuner för godkännande och begär att kommunerna behandlar avtalet med en så snabb tidsplan som möjligt.

Borgå stadsfullmäktige godkände 25.10.2023 enhälligt avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, och utifrån det gjordes det 27.10.2023 en anmälan till arbets- och näringsministeriet. I fråga om övriga östnyländska kommuner godkände också fullmäktigen i Askola, Lappträsk, Lovisa och Pukkila avtalet. Kommunstyrelsen i Mörskom beslutade 16.10.2023 att yttra sig till Borgå stadsstyrelse att det föreslagna avtalet inte kan godkännas. Således ingick inte Mörskom i den anmälan som Borgå stad 27.10.2023 gjorde till arbets- och näringsministeriet.

Borgå och Mörskom har fortsatt förhandlingarna om sysselsättningsområdet, och avtalet har uppdaterats utifrån förhandlingarna. Till avtalet har det fogats följande satser: ”Av det gemensamma organet krävs att det uppföljer ekonomin och har beredskap att anpassa sin verksamhet till budgeten. Om det gemensamma organet under året upptäcker att kostnaderna för de lagstadgade arbets- och näringstjänsterna verkar överstiga budgeten som bygger på statsandelar (se avtalets punkt 8.4), vidtar organet omedelbart åtgärder i syfte att dämpa kostnadsökningen. Detta sker ändå så, att kontinuiteten av de lagstadgade tjänsterna säkerställs.” Koefficienterna för rösträtt som baserar sig på avtalskommunernas invånarantal har justerats på motsvarande sätt.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.