Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.4.2020

Valet av entreprenör för renoveringsarbetet i Jokilaakson kouluns motionssalbyggnad

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att arbetet med renoveringen av Jokilaakson koulus motionssalsbyggnad beställs av HansaRak Oy mot ett pris på 1 245 000 euro (moms 0 %). Stadsstyrelsen gav tillstånd att inleda projektet.

Bildningsnämnden har beslutat en inrätta en skola med namnet Jokilaakson koulu och nedlägga Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu. Avsikten är att lokalerna för den nya skolan ska ordnas på den gamla Kerkkoon koulus tomt delvis genom att utnyttja det befintliga byggbeståndet. En preliminär kostnadsberäkning och skissritningar för den nya skolhelheten har godkänts vid stadsstyrelsens möte 20.5.2019.

På tomten har det tidigare funnits tre byggnader: en matsalsbyggnad, en gammal skolbyggnad och en motionssalsbyggnad. Matsalsbyggnaden har rivits år 2019 och på dess plats ska det byggas en ny skolbyggnad. Besvär över upphandlingen av en ny byggnad har anförts och upphandlingen har fördröjts. Den gamla skolbyggnaden är skyddad och mycket svår att renovera. Beslut om den gamla skolbyggnadens framtida bruk har ännu inte fattats men det är möjligt att ombygga den till t.ex. daghem eller skollokaler. Motionssalsbyggnaden ska betjäna skolan också i fortsättningen och behöver renovering.

Den nu planerade renoveringen innehåller sanering av inomhusluftsproblem som man har upptäckt i fastighetsbesiktningar, renovering av risker, delvis förnyande av hustekniken, ombyggnader av lokaler och förnyande av ytor. Motionssalsbyggnaden ska byggas ut lite. Detta behövs när värmesystemet byts från oljevärme till luft-vattenvärme. I entreprenaden ingår också förnyande av motionssalsbyggnadens täckdikning och omformning av byggnadens gårdar samt montering av gårdens ytstruktur och lekredskap på en del av gården. Resten av gårdsarbetena kan utföras först när den nya skolbyggnaden är byggd.

Borgå stad har begärt anbud på renoveringen av Jokilaakson koulus motionssalsbyggnad och saneringen av gården i omgivningen av motionssalen. Upphandlingen genomfördes som en minikonkurrensutsättning mellan ramavtalsleverantörer för byggarbeten. Anbudsförfrågan sändes till fyra anbudsgivare och det kom in två anbud. Jämförelsegrunden för anbuden var det lägsta priset.

Det lägsta anbudet gavs av HansaRak Oy mot priset 1 245 000 euro (moms 0%). Entreprenörens anbud har specificerats i tre delar av vilka gårdsarbetenas andel är 365 000 euro, energisparåtgärderna i motionssalen 175 500 euro och renoveringar i motionssalens konstruktioner och hustekniken samt ombyggande 704 500 euro.

Enligt de nu inkomna anbudet kommer renoveringen och ombyggningen av motionssalsbyggnaden att kosta 880 000 euro, om gården inte räknas med. Motionssalens yta utbyggnaden medräknad är 701 brm2, så renoveringens pris per kvadratmeter är cirka 1 255 euro/brm2. Detta ligger på samma nivå som t.ex. i renoveringen av Tolkis allaktivitetshus som var en likartad separat motionssalsbyggning med biutrymmen. Priserna i anbudet följer också huvudsakligen den tidigare kostnadsberäkningen. Energisparåtgärderna innehåller byte av värmesystemet, installering av solpaneler och byte av armaturer till diodljus.

Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å rf:s vårmöte

Föreningen håller sitt stadgeenliga vårmöte 5.5.2020. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse Hannu Ahola till ersättare för Bernt Olin i föreningens styrelse. Stadsstyrelsen meddelade sin representant i föreningens årsmöte att det inte finns något att anmärka om föredragningslistan.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen